“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada… 1. Asliye Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 21/03/2017 tarih ve 2015/616-2017/106 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin asıl davada davacı birleşen davalarda davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, 2007/07029 sayılı “elektro mekanik kuş kaçırıcı cihaz” ve 2007/05174 sayılı “kuş kaçırıcı cihaz” ürünlerine ilişkin faydalı model ve endüstriyel tasarımın müvekkili adına tescilli olduğunu, davalının da aynı ürünü ürettiğini ve www.kurtbomsan.com adresli sitede pazarladıklarını ileri sürerek patent ve tasarım hakkına tecavüz eden fiillerin durdurulmasını, haksız rekabetin men’ini, davalılara ait internet sitesinde fikri haklara tecavüz ve haksız rekabet oluşturan içeriğin kaldırılmasını, fiili zarara karşılık 1.000 TL, yoksun kalınan kazanca karşılık 4.000 TL, manevi zarara karşılık da 20.000 TL’nın tahsilini talep ve dava etmiş, birleşen davaların ise reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Birleştirilen davalarda davacılar vekili, müvekkiline ait kuş kaçırıcı cihaz ürününün davalı tarafından yeniymiş gibi piyasaya sürülmek suretiyle üretiminin yapılıp pazarlandığını, ürünün 2007 yılında 05174 endüstriyel tasarım belgesi ve 07029 faydalı model belgesi ile tescil edildiğinin öğrenildiğini, ancak bu cihazın müvekkil şirket tarafından öteden beri imal edilmek suretiyle kullanıldığını, ilk olarak 1940’lı yıllarda üretilmeye başlandığını, müvekkilinin 1994 yılında kendi adına faaliyetine başladıktan sonra üretmeye devam ettiğini, ürünün yenilik ve ayırdedicilik unsurlarını içermediğini, taklit edilmek suretiyle kullanıla geldiğini ileri sürerek 2007/05174 sayılı endüstriyel tasarım ve 2007/07029 sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü, sicilden terkini talep ve dava etmiş, asıl davanın ise reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; Yargıtay karar düzeltme ilamına göre bilirkişi raporu doğrultusunda; davaya konu faydalı model ve endüstriyel tasarım belgelerinin 11. istem yönünden de yenilik ve buluşsal niteliğinin bulunmadığı gerekçesiyle asıl davanın reddine, birleşen davaların kabulüne, Türk Patent Enstitüsü 2007/07029 nolu faydalı model belgesi ile 2007/05174 no’lu endüstriyel tasarım belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı, davacı birleşen davada davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl davada davacı birleşen davalarda davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davacı birleşen davalarda davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 293,74 TL harcın temyiz eden asıl davada davacı birleşen davalarda davalıya iadesine, 25/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir