“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL (KAPATILAN) 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada İstanbul (Kapatılan) 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/10/2015 gün ve 2013/245 – 2015/188 sayılı kararı bozan Daire’nin 18/10/2017 gün ve 2016/1630 – 2017/5480 sayılı kararı aleyhinde davacı-karşı davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı/karşı davalı vekili; müvekkili adına TPMK’de tescilli 2008/10078 nolu “Açılı Bağlantı Elemanı” başlıklı patente ve 2009/04311 nolu “Köşe Bağlantı Elemanı” başlıklı ürün adlı endüstriyel tasarım tescil belgesine davalının benzer ve taklit ürünler imal edip satarak tecavüz ve haksız rekabette bulunduğunu ileri sürerek bu eylemlerinin tespitini ve menini, şimdilik 5.000,00 TL maddi, 5.000,00 TL manevi ve yoksun kalınan kazanç nedeniyle 5.000,00 TL olmak üzere toplam 15.000 TL tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı/karşı davacı vekili; davacının incelemesiz patent belgesine konu ürünlerinin aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerlerinin daha önce de dava dışı firmalar tarafından piyasaya sunulduğunu, dava dışı firmalar tarafından faydalı model ve tasarım tescil belge müracaatlarının olduğunu, bu başvurulardaki tarifname ve istemlerin dava konusu belgelerdeki ile birebir örtüştüğünü savunarak davanın reddini istemiş, karşı davada ise, davacı/karşı davalı adına tescilli dava konusu 2008/10078 ve 2009/04311 nolu tasarım tescil belgelerinin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile davalı adına tescilli 2008/10078 sayılı patentin ve 2009/04311 sayılı tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine dair verilen kararın davacı/karşı davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Davacı/karşı davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı-karşı davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacı-karşı davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 25/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir