“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 28.03.2017 tarih ve 2011/116 E. – 2017/88 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin kararın reddine dair istanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nce verilen 09.10.2019 tarih ve 2017/3833 E.- 2019/2052 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, 6100 sayılı Kanun’un 369. maddesi gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davaya konu TR 2003/01248 numaralı patentin yenilik özelliği içermediği, tekniğin bilinen durumunu aşmadığı, teknikteki uzman kişinin onu uygulamaya koyabileceği açıklıkta yazılmadığı ve buluş basamağı içermediği gerekçesiyle 551 sayılı KHK madde 129 uyarınca hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın mesnetsiz olarak açıldığını, dava konusu patente ilişkin buluşun uzman bir kişi tarafından uygulanması için yeterli bir şekilde, açık ve tam olarak tanımlandığını, yeterli bilgi içerdiğini, patentin yeni olduğunu, buluş basamağı içerdiğini davanının reddi gerektiğini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, dosyada toplanan tüm deliller, patent belgesi, belgeye konu istemler, davacı tarafça sunulan dökümanlar ve 30.06.2015 ve 22.07.2016 tarihli raporları hükme esas almak suretiyle uzman kişilerin tekniğin en yakın belgesi olan GB2234245’de bulunan bilgi ile birleştirilen ikinci dokümandaki GB2262229 bilgi karşısında, TR 2003/01248 no.lu patent’teki tüm istemlerin buluş basamağından yoksun olduğu gerekçesiyle dava konusu patentin 551 sayılı KHK’nın 9 ve 129/1-a maddeleri gereğince hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Karar, davalı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

Yargıtay Kararı


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince, yeniden bilirkişi rapor alınmış ve hükmün HMK.3531-b-3 ve 354 vd. maddeleri gereğince yasal nedenlerle kaldırılmasına, davanın kabulüyle davalıya ait TR 2003/01248 nolu patentin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.


İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 10,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 12.10.2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir