“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/10/2015 gün ve 2010/188 – 2015/185 sayılı kararı onayan Daire’nin 18/12/2017 gün ve 2016/3997 – 2017/7312 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına tescilli 2000/00435 sayılı Patent Belgesinin biyoteknolojik ürün ve usulleri tarif ettiğini, patentin zaten doğada var olan materyalin bulunmasından ibaret olduğundan 551 sayılı KHK’nin 6. maddesi anlamında keşif olarak addedilebileceği gibi aynı KHK’nin 9. maddesi anlamında teknik etkisi tarif edilmediğinden buluş basamağından yoksun bulunduğunu, TPMK’nın bu tür insan geomik yapısını korumak isteyen biyoteknik başvuruları tescil edemeyeceğini, doktrinde de gen bilimine ilişkin usul ve ürünlerin korunamayacağının belirtildiğini, gen analizlerinin birer buluş olmadığını, bunların tabiatta var olan şeylerin keşfi niteliği taşıdığını, yine aynı patentin tüm istemlerinin daha önceden kamuya açıklandığından yenilik vasfı taşımadığını, buluş basamağı da içermediğini, buluşun uygulanabilirlik niteliğinin olmadığını ileri sürerek davalı adına tescilli 2000/00435 sayılı patentin tüm istemleri bakımından hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 17,70 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 27/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir