“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 20/10/2015 tarih ve 2013/208-2015/173 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl ve birleşen davalarda davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl ve birleşen davalarda davacılar vekili; davalının 2003/01860 numaralı, 30.10.2003 başvuru, 21.03.2007 tescil tarihli “Suni süet üretiminde katlı ve desenli flok yapıştırma tekniği” buluşu için aldığı patentin yenilik ve buluş basamağı kriterlerini taşımadığını, buluşta ifade edilen tekniğin tekstil, mobilya, döşemelik kumaş, suni süet ve deri sektörlerinde bilinen ve davacı şirketler tarafından da uygulanan bir teknik olduğunu, bu nedenle yenilik ve buluş basamağı kriterlerinden yoksun olduğunu ileri sürerek, davalıya ait söz konusu patentin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl ve birleşen davalarda davalı vekili; müvekkili adına tescilli davaya konu patentin incelemeli patent olup, patent verilme kriterleri açısından ayrıntılı olarak araştırılarak incelendiğini, davacıların iddialarının yerinde olmadığını savunarak, davaların reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; yargılama esnasında … 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2008/81 esas sayılı dosyasında davalara konu 2003/01860 numaralı patentin hükümsüzlüğüne karar verildiği ve kararın kesinleştiği gerekçesiyle işbu dosya ile birleşen … 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2007/103 esas sayılı, … 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2007/84 esas sayılı ve … 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2007/105 esas sayılı davaların açılmamış sayılmasına, asıl dava ve işbu dava ile birleşen … 4. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2007/82 esas sayılı, … 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2007/81 esas sayılı, … 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2007/113 esas sayılı ve … 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2007/86 esas sayılı davalarının konusu kalmadığından bu davalar hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı, asıl ve birleşen davalarda davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl ve birleşen davalarda davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl ve birleşen davalarda davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 258,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl ve birleşen davalarda davalıdan alınmasına, 16/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir