“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … ….FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … ….Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05.04.2016 tarih ve 2015/102-2016/51 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olduğu anlaşılmakla, duruşma için belirlenen 18.09.2018 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av…. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, taraflar arasında …/05/2008 tarihli sözleşmenin imzalandığını, sözleşmede davacının ve diğer yazılım uzmanı…’in geliştirdikleri “araç takip ve güvenlik” sistemi adlı eserin davalı şirket bünyesinde geliştirileceği ve davalı şirket adına üretileceğinin kararlaştırıldığını, davalı şirketin 2008 yılından beri eserin üretim ve satışını yapmasına rağmen davacıya sözleşmede belirtilen bedelleri ödemediğini, davalı şirkete ihtarname gönderilerek sözleşmenin feshedildiğini, davalının söz konusu üründen ne kadar ürettiğinin ve ne kadar satışını yaptığının tespit edilemediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, taraflar arasında imzalanan sözleşme gereği şimdilik ….000,00 TL’nin avans faizi ile birlikte tahsilini, davalı yanca “…” adlı “araç takip ve güvenlik sistemi” adlı eserin kullanım, satış ve üretiminin önlenmesini, sözleşmenin fesih tarihi olan …/03/2015 tarihinden itibaren söz konusu ürünler davalı yanca eğer kullanılıyor ve bir tecavüz var ise bu ürünlerin bedelinin … katı kadar tazminata karşılık gelen şimdilik 100,00 TL’nin avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı ve dava dışı…’in davalı şirkette çalıştıkları dönemde hizmet buluşu niteliğindeki araç takip sistemini geliştirdiklerini, anılan ürünün patent sahibinin davalı şirket olduğunu, hizmet buluşlarında işverenin buluş üzerinde tam veya kısmi hak talebinin söz konusu olduğunu, davacı ile patentin şirkete ait olacağı hususunda mutabakata varıldığını ve 08/…/2010 tarihinden itibaren 7 yıl süreli olarak araç takip sistemine patent verildiğini, davacının “kullanılmasının”, “üretiminin”, “satışının” önlenmesini talep ettiği ürünün davalı şirketin patent sahibi olduğu bir ürün olduğunu, davacının sunduğu sözleşme metninin tarafların gerçek iradelerini ve uzlaştıkları tutarı yansıtmadığını, davalı şirketin davacıya patent hakkının devri karşılığında 200.000,00 TL ana ödeme ile daha cüzi tutarlarda ödemelerin yapıldığını, davalının davacı ile arasında mutabık kalınan tüm tutarları davacıya ödediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasında “araç takip ve güvenlik sistemi” üretimi konusunda bir sözleşme ilişkisinin bulunduğu, taraflar arasındaki bu sözleşme ilişkisinin şartlarının ispat yükünün davacıya ait olduğu, davacı tarafın iddialarını dayandırdığı …/05/2006 tarihli sözleşme fotokopisinin taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin şartlarını ve davacının iddialarını ispatlamaya tek başına yeterli olmadığı, dolayısıyla davacının, davalının ödediği miktar dışında üçüncü kişilere yapılan satışlardan dolayı davalıdan alacaklı olduğunu ispatlayamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.630,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 20.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir