“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06.05.2015 gün ve 2013/83-2015/154 sayılı kararı bozan Daire’nin 11.04.2016 gün ve 2015/8963-2016/3908 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin TPE nezdinde 2012/02140-1 sayılı tasarımın adına tescili için başvuruda bulunduğunu, davalı tarafından adına tescilli 2012/00301/1-2 sayılı tasarımlar mesnet gösterilerek başvuruya itiraz edildiğini, TPE YİDK tarafından yapılan inceleme neticesinde müvekkiline ait tasarımın redde mesnet tasarımlar ile benzer görülerek başvurunun reddedildiğini, müvekkilinin tasarımının yenilik ve ayırt edicilik vasfının bulunması nedeniyle ret kararının hatalı olduğunu ileri sürerek TPE YİDK tarafından verilen 2013-T-217 sayılı kararın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemişlerdir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne dair verilen kararın davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve her ne kadar Dairemiz bozma ilamında davalı şirket tarafından, davacının tasarım tescil başvurusunun yayımı sonrasında yapılan itirazda kendi adına tescilli tasarımlar yanında, Brezilya’da MU 9002109-6 başvuru numarası ile 17.9.2010 tarihinde ve başvurunun uzantısı olarak ABD’de 15.9.2011 tarihinde patent başvurusunda ve bunun yanında Çin’de CN 201712868 nolu 31.5.2010 tarihli faydalı model tescil başvurusunda bulunulduğu belirtilerek söz konusu patent ve tasarım başvuruları karşısında başvuruya konu tasarımın yenilik ve ayırt edicilik vasıflarının bulunmadığının ileri sürüldüğüne ilişkin olarak yapılan tespit yerinde değil ise de, dava konusu tasarım başvurusu yönünden mutlak yenilik incelemesi bakımından işbu hususun sonuca etkili olmamasına göre, davacı vekilinin tüm karar düzeltme istemlerinin reddine karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme istemlerinin HUMK’nun 442. maddesi uyarınca REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 17.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir