Patent alma süreci, ücreti, şartları, aşamaları, koşulları, araştırma ve inceleme raporları, tarifname, istemler, teknik resimleri buradan inceleyebilirsiniz. Patent alma işlemlerini, patent alma koşullarını, patent alma aşamalarını, patent alma süreçlerini özet olarak aşağıda bulabilirsiniz.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaları ise aşağıdaki linklerde ki yazılarımızda bulabilirsiniz. 

Etkin Patent ‘ in detaylı açıkladığı  Patent Nasıl Alınır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Sorgulama ve Patent Alma yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru yazılarımızı Patent Ücretleri sayfamızı incelemenizi öneriyoruz.

PATENT/FAYDALI MODEL NEDİR?

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel hakları olup, Patent veya Faydalı Model belgesiyle korunmaktadır.  

PATENTLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ

Patent alma sorusundan önce en kritik konu Patentlenebilirlik kriterleridir. Bunları üç başlık altında toplanabilir. Bunlar;


Yenilik: Buluşun tüm dünyada daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan ve   erişilebilir her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

RÜÇHAN

Her patent ya da faydalı model, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Yani Ülkesellik ilkesi geçerlidir. Patentin Başka ülkelerde de koruması için, istenen ülkelere de başvuru yapılması gerekmektedir. İşte Bu tür başvurularda rüçhan hakkından yararlanmak önemli bir avantaj sağlamaktadır.

PATENT BAŞVURU ÖNCESİ İŞLEMLER

Patent alma sorusuna cevap aramadan önce buluşunuz için patent ya da faydalı model başvurusu öncesi aşağıdaki önemli hususlar dikkate alınmalıdır.

Patent başvuru konusu bir buluş mu?

Patent Başvuru konusunun gerçekten bir buluş olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK’nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmadığından patent verilemeyecek konular ve buluşlar şunlardır:

 Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları  
 Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları
 Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
 İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri

Patent başvuru konusu korunabilir ve tescil edilebilir bir buluş mu?

Ayrıca, buluşunuzun patent ya da faydalı model ile korunabilir bir buluş olup olmadığına da dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK’nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmalarına rağmen patentle korunamayacak buluşlar şunlardır:

 Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar

 Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler

Patent Ön Araştırma ve Sorgulama

Bir buluş ortaya çıkarmak, bunun için patent alma ve/veya faydalı model almak ve nihayetinde buluşu ticarileştirmek, zaman ve para gerektiren zorlu süreçlerdir. Bu nedenle, daha sürecin başında buluş konusu teknik ile ilgili ön araştırma ve sorgulama yapmanız/yaptırmanız tavsiye edilir. Zira birçok başvuru, yeni olmadığından patent alma sürecinde belge alamamakta ya da mahkemelerde dava konusu haline gelmektedir. Başvuru öncesinde gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent alma sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak israfları da düşünüldüğünde, ön araştırma yaparak buluşunuzun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI

Patent ve Faydalı Model başvuruları için, tüm başvuru unsurları ve hazırlanış şekilleri aynıdır. Başvuru için gerekli unsurlar ve bunların hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:

 Başvuru formu

 Başvuru ücreti

 Tarifname

 İstemler

 Özet

 Resimler (varsa)

Başvuru rüçhanlı ise rüçhan belgesi başvuru sırasında ya da başvurudan itibaren 3 ay içinde

Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) gönderilmesi gerekir.

Patent Başvuru Ücreti

Patent başvuru dahil tüm ücret ve maliyetleri Patent Ücretleri başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Patent Başvuru Yapılması

Yukarıda belirtilen hususlara göre hazırlanan evrakı Patent Vekiliniz tarafından online olarak başvuru yapılmakta ve başvuru yapıldığına dair resmi alındı yazısı tarafınıza gönderilmektedir.  

Patent başvurusu alındıktan sonra Türk Patent Enstitüsü (Türk Patent) Şekli inceleme öncesinde, araştırma/inceleme grubundaki patent uzmanları başvuruların araştırma/inceleme raporlarının Türk Patent Enstitüsü’nde (Türk Patent)  düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verirler.

Patent Araştırma Talebi

Patent Araştırma talebi, başvuru konusu buluş için araştırma raporu düzenlenmesinin talep edilmesi aşamasıdır. Bu talebin patent başvuru (veya varsa rüçhan) tarihinden itibaren 15 ay içinde yapılması gerekmektedir

PATENT SÜRECİ

Patent başvurusu alındıktan sonra Türk Patent Enstitüsü (Türk Patent) Şekli inceleme öncesinde, araştırma/inceleme grubundaki patent uzmanları başvuruların araştırma/inceleme raporlarının Türk Patent Enstitüsü’nde (Türk Patent)  düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verirler.

Patent Araştırma Raporu

Patent araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermede ilk aşamadır. Patent araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en ilgili dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir

Patent İnceleme

İnceleme talebinin (incelemeli sistem tercihi ile birlikte ya da patent araştırma raporu yayınından itibaren 6 ay içinde) yapılması gerekmektedir.

Talep ile birlikte ilgili ücretlerin ve (tarifname takımında değişiklik yapılmışsa) değişen sayfaların Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir ve “zorunlu incelemesiz sistem tercihi” yayını yapılır.

Patent İnceleme Yayın

Tüm yayınlar Türk Patent ve Marka Kurumu’ nun Resmi Patent Bülteni’nde yapılmaktadır. Bülten, her ayın 21. gününde ya da anılan günün resmi tatile rastlaması durumunda resmi tatili takip eden ilk iş günü yayımlanır.

Patent başvuru Yayını, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır.

Patent İtirazlar

Patent Araştırma raporu yayınından sonra 6 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler.

Söz konusu itiraz, yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu’ na (TÜRKPATENT) verilir. Yapılan itiraz, yeniliğin bulunmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı, tarifnamenin yeterli olmadığı dahil patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığı konularında olmalıdır.

Patent İnceleme Raporları

İnceleme raporu, başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen son adımdır.

İnceleme raporunda buluş (istemler), patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) bakımından incelenir. Bu yapılırken, daha önce düzenlenen araştırma raporundaki dokümanlar ve inceleme uzmanının bulabileceği yeni dokümanlar esas alınır.

Patent İnceleme Raporu Bildirimi / Belge Kararı

Düzenlenen inceleme raporu Türk Patent ve Marka Kurumu’ tarafından başvuru sahibine/patent vekiline bildirilir.

İnceleme raporu olumlu ise, yani tüm istemler patent verilebilirlik şartlarını sağlıyorsa ve herhangi bir eksiklik içermiyorsa başvuru sahibine/vekiline “belge karar yazısı” gönderilir.

Patent İkinci İnceleme Raporu

İlk inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde başvuru sahibi ikinci inceleme talebini  Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirir.İkinci inceleme talebi için seçilen ofis, ilk inceleme ofisi ile aynı olmak zorunda değildir.

Patent Üçüncü İnceleme Raporu

İkinci inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde başvuru sahibi, üçüncü (son) inceleme talebini Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirir. Üçüncü inceleme talebi için seçilen ofis, ikinci inceleme ofisi ile aynı olmak zorunda değildir.

Patent başvuru sahibi üçüncü inceleme talebinde, ikinci incelemedeki olumsuzlukları gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir. Tarifname takımında değişiklik yapılmışsa, Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Bülteni’nde “Değişiklik Yayını” yapılır.

PATENT BELGESİ ALMA

İnceleme raporlarından birinin sonunda Türk Patent Enstitüsü tarafından belge karar yazısını alan başvuru sahibi, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde belge düzenleme ücretinin  ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent Enstitüsü’ ne gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.

Patent Belge Yayını

Patent Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi ve ilgili form ekinde Türk Patent Enstitüsü’ ne (Türk Patent) gönderilmesinin ardından Bültende “Patent Belge Yayını” yapılır. 

Belge Kararı

Patent başvuru sahibi anılan süre (3 ay) içinde karşı görüş bildirmezse (ya da patent araştırma raporuna yönelik herhangi bir görüş bildirimi yoksa patent araştırma raporu yayınından itibaren 6 aylık süre geçtikten sonra) Türk Patent Enstitüsü (Türk Patent)  incelemesiz patent verilmesine karar verir. Patent başvuru sahibine “belge karar yazısı” gönderilir.

Patent Belge Düzenleme Ücreti

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)  tarafından gönderilen belge karar yazısını alan başvuru sahibi/Vekili, bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde belge düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent ve Marka Kurumu’na  gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.

Patent Belge Yayını

Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi Türk Patent ve Marka Kurumu’na gönderilmesinin ardından Bültende “Belge Yayını” yapılır.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir