TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU PATENT VEKİLLERİ VE MARKA VEKİLLERİ MESLEK KURALLARI VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili danışmanlık yapma ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan patent vekilleri ve marka vekillerinin meslek kurallarına, Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kuruluna, disiplin cezasını gerektirir fiillerin tespitinde izlenecek yönteme ve disiplin konusundaki diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili danışmanlık yapma ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan patent vekilleri ve marka vekilleri hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 ve 30/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplin Kurulu: Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulunu,

b) Kanun: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,

c) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,

ç) Marka vekili: Marka, coğrafi işaret, geleneksel ürün adı ve tasarım konularında danışmanlık yapma ve bu konularda Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri,

d) Patent vekili: Patent, faydalı model, tasarım ve entegre devre topoğrafyaları konularında danışmanlık yapma ve bu konularda Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri,

e) Sicil: Kurum tarafından, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı tutulan Patent Vekilleri Sicili ve Marka Vekilleri Sicilini,

f) Tüzel kişi vekil: İşletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği faaliyetini kapsadığı, gerçek kişi vekil veya vekiller tarafından temsil edilen, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş limited veya anonim şirketi,

g) Vekil: Patent vekili veya marka vekili olan gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Yönetim Kurulu: Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Vekillik Meslek Kuralları

Vekillik meslek kuralları

MADDE 5 – (1) Vekillik meslek kuralları aşağıda sayılmıştır:

a) Vekil mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olup görevini kötüye kullanamaz.

b) Vekil, iş sahiplerine güvenilir bir vekil olarak hizmet sunmak, müvekkillerinin çıkarları doğrultusunda, objektif bir şekilde, kendi kişisel duygularını ya da çıkarlarını gözetmeksizin bağımsız bir vekil olarak davranmak zorundadır.

c) Vekil, zamanının ve yeteneklerinin yetmediğini baştan bildiği bir işi kabul edemez.

ç) Vekil, herhangi bir talep olmaksızın salt kendine iş sağlamak amacıyla, muhtemel müvekkillere saldırgan bir pazarlama yöntemiyle yaklaşamaz.

d) Vekil, işyerinde, yazışmalarda ve tanıtım araçlarında ya da başka herhangi bir yerde kamuyu yanıltacak bilgilere yer veremez.

e) Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla vekil, gerçek ve tarafsız olması, dürüstlük ile meslek sırrına uygunluk gibi temel ilkelere uyumlu olması koşuluyla genel olarak reklam yapma hakkına sahiptir. Ancak, müvekkilinin açıkça izni olmaksızın kimliğini açıklamak, kurumların açıkça izni olmaksızın adını ve logosunu kullanmak, müvekkilinin talimatı dışında sınai mülkiyet haklarının alım satımını veya pazarlığını yapmak, meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yollarını kullanmak reklam hakkının kapsamı dışındadır.
f) Vekil, mevzuatın öngördüğü veya müvekkilinin bilmesi gereken konularda müvekkilini zamanında, tam ve doğru bir şekilde bilgilendirmek zorundadır.
g) Vekil, geçici bir süre için dahi olsa mesleğini ifa edemez hale geldiği takdirde veya verdiği hizmetleri geri çekmek istemesi halinde müvekkillerini derhal bilgilendirmek ve müvekkillerinin çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler almak zorundadır.
ğ) Vekil, gerek kendisine tevdi edilen görevleri gerekse başka şekilde öğrenmiş olduğu müvekkile ilişkin bilgileri açıklamamakla ve sır saklamakla yükümlüdür. Vekilin bu sorumluluğu vekâlet ilişkisi sona erdikten sonra da devam eder. Vekilin bu sorumluluğu, müvekkiline karşı olduğu gibi temsil etmediği halde kendisine bilgi vermiş olan kişilere karşı da bulunmaktadır.
h) Vekil, kendi hizmeti karşılığı dışında müvekkilinden herhangi bir ücret talep edemez.
ı) Vekil, müvekkiline yüklendiği iş ile ilgili görüşünü açıklayabilir. Ancak iş veya işlemin sonucuna yönelik hiçbir taahhütte bulunamaz.
i) Vekil, her türlü iş ilişkisinde meslek dayanışmasına ve onuruna uymayan davranışlardan kaçınmak zorundadır.
j) Hiçbir vekil, bir meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikte açıklama yapamaz.
k) Hiçbir vekil, bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncesini kamuoyuna açıklayamaz. Bu konudaki şikayetlerin mercii yalnız Kurumdur.
l) Vekil, hali hazırda başka bir vekil tarafından ele alındığını bildiği veya bilmesi gerektiği belli bir dosya hakkında, dosya sahibinin bağımsız bir görüş alma veya vekilini değiştirme isteğini açıkça beyan etmiş olması dışında, dosya sahibiyle görüş alışverişinde bulunamaz.
m) Vekil ile takip edilen bir dosyada, başka bir vekilin dosyanın takibi konusunda bir talimat alması halinde, yeni vekil dosyanın takibiyle görevli halihazırdaki vekile yazı ile bilgi verir. Halihazırdaki vekil ise dosyanın takibi için gerekli tüm belgeleri gecikmeden yeni vekile iletir.
n) Vekil, sınai mülkiyet konularında uzmanlaşacak olan bir çalışanının doğru ve uygun eğitilmesi görevini üstlenmek zorundadır.
o) Vekil, Kurum çalışanları ile olan ilişkilerinde meslek onuruna ve nezaket kurallarına uygun tutum ve davranışlarda bulunmak zorundadır.
ö) Vekil, Kurum adına yazılı veya sözlü hiçbir açıklamada bulunamaz.
p) Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz.
(2) Vekilin meslek kurallarını bildiği kabul edilir. Hiçbir vekil, vekillik meslek kuralları hakkında bilgisi olmadığını mazeret olarak ileri süremez ve meslek kurallarının ihlalini müvekkilden aldığı talimatlara atıfta bulunarak haklı gösteremez.
(3) Vekil, yanında çalışanların da birinci fıkrada sayılan meslek kurallarına uyması konusunda gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmaması vekilin meslek kurallarını ihlali olarak kabul edilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Disiplin
Disiplin cezaları ve ceza uygulanacak fiiller


MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan vekillik meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışlarda bulunanlar ile vekilliğin gerektirdiği görevleri yapmayanlar hakkında uygulanacak disiplin cezaları aşağıda belirtilmiştir:
a) Uyarma: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda daha dikkatli davranılması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışta bulunan vekiller hakkında uyarma cezası uygulanır.
b) Kınama: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda kusurlu olunduğunun yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası alıp da iki yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunan veya vekilliğin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya Kurum nezdinde yürütülen herhangi bir işlemde menfaati zıt olan taraflara vekillik edenler hakkında kınama cezası uygulanır.
c) Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma: Üç aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere vekillik faaliyetinden yasaklanmadır. Kınama cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunan veya vekâletname aslına aykırı örnek ile vekillik hak ve yetkilerini kullanan veya Kuruma ait unvan, internet alan adı ya da diğer tanıtma vasıtalarını iltibasa meydan verecek şekilde kullanan vekiller hakkında geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası uygulanır.
ç) Vekillikten çıkarma: Vekillik faaliyetinden süresiz olarak yasaklanmadır. Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunanlar hakkında vekillikten çıkarma cezası uygulanır. Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda patent vekilliğinden veya marka vekilliğinden çıkarılanlar bir daha patent vekili veya marka vekili olamaz.
(2) Bir vekilin aynı ya da farklı fiillerine ilişkin olarak birden çok şikâyetin bulunması durumunda, bunlar birleştirilebilir, ancak her bir şikâyet ayrı ayrı karara bağlanır.
(3) Disiplin Kurulunun aldığı kararlar Kurum internet sitesinde yayınlanabilir, şikâyet eden veya edilenin kimlik bilgilerinin açıklanması hususunda ilgili tarafın açık rızası aranır.


Disiplin Kurulu


MADDE 7 – (1) Disiplin Kurulu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir üye, Kurumdan üç üye ile mesleğini en az beş yıl bilfiil icra eden ve Disiplin Kurulunca verilen bir kararla Kanunun 30/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen cezalardan birini almamış olan patent vekillerinden veya marka vekillerinden üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Aynı sayıda ve aynı esasla yedek üye belirlenir. Tüm üyeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından üç yıl için atanır. Kurum Başkanı, patent vekilleri veya marka vekilleri arasından seçilecek üyeleri Bakanlığa önerirken en fazla üyeye sahip iki ticaret odası ile en fazla üyesi bulunan vekillikle ilgili iki dernekten görüş alır.
(2) Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcısı başkanın bulunmadığı zamanlarda Disiplin Kuruluna başkanlık eder. Disiplin Kurulu, Kuruma yapılan şikâyetleri değerlendirmek üzere en az dört üyenin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyelerin yerlerine yedek üyeler getirilir.
(3) Disiplin Kurulu üyelerinden biri hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen bir suçtan dolayı kamu davası açılmışsa dava sonuna kadar bu üye toplantılara katılamaz ve yerine yedek üye getirilir.
(4) Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin, toplantı tarihinden önce mazeretini bildirmesi gerekir. Toplantıya katılmayan üye vekaleten temsil edilemez. Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan veya seçilme yeterliğini kaybeden üyenin üyeliği sona erer ve yerine yedek üye getirilir.
(5) Kurumu temsil eden yedek üyeler ile marka ve patent vekillerini temsil eden yedek üyeler, kendi içinde ve sıralı şekilde gruplandırılır. Asil üyenin bu maddenin üçüncü fıkrası veya 8 inci madde uyarınca toplantıya katılamaması durumunda, bu üyenin yerine aynı gruptaki birinci yedek üye toplantıya çağrılır. Birinci yedek üyenin bu çağrıdan itibaren yedi gün içinde toplantıya katılamayacak olduğunu bildirmesi veya hiçbir bildirimde bulunmaması halinde, sırasıyla diğer yedek üyelerin toplantıya çağrılması aynı usul ve esasla yapılır. Asil üyenin üyeliğinin sona ermesi durumunda, bu üyenin yerine aynı gruptaki birinci yedek üye Disiplin Kurulunda görev almak üzere çağrılır. Birinci yedek üyenin bu çağrıdan itibaren yedi gün içinde Disiplin Kurulunda görev alamayacak olduğunu bildirmesi veya hiçbir bildirimde bulunmaması halinde, sırasıyla diğer yedek üyelere çağrı aynı usul ve esasla yapılır. Bakanlığı temsil eden asil üyenin bu maddenin üçüncü fıkrası veya 8 inci madde uyarınca toplantıya katılamaması durumunda Bakanlığı temsil eden yedek üye toplantıya çağrılır. Bakanlığı temsil eden asil üyenin üyeliğinin sona ermesi durumunda, bu üyenin yerine Bakanlığı temsil eden yedek üye Disiplin Kurulunda görev almak üzere çağrılır.
(6) Disiplin Kurulunun sekretarya hizmetleri Kurum tarafından yürütülür.
Disiplin Kurulu üyelerinin toplantılara katılamayacağı durumlar
MADDE 8 – (1) Disiplin Kurulu üyesi, soruşturma konusunun, şikâyetçinin veya soruşturulanın kendisiyle, boşanmış olsa dahi eşiyle, üçüncü dereceye kadar, bu derece dâhil, kan ve kayın hısmıyla veya ekonomik ya da yönetsel ilişki içinde olduğu biriyle ilgili olması halinde ilgili konunun görüşüldüğü toplantıya katılamaz ve yerine yedek üye çağrılır.
Şikâyet ve soruşturma
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında vekiller hakkındaki şikâyetler, şikâyet eden ve edilenin kimlik bilgileri belirtilerek, şikâyet gerekçeleri ve delilleriyle birlikte yazılı ve imzalı olarak Kuruma yapılır. Disiplin Kurulu, şikâyetin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde öncelikle şikâyet ile ilgili bir disiplin soruşturması açılmasına yer olup olmadığına karar verir.
(2) Disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına karar verildiği takdirde gerekçeli karar, karar tarihinden itibaren bir hafta içinde şikâyetçiye gönderilir.
(3) Disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği takdirde, şikâyet dilekçesi ile ekleri karar tarihinden itibaren bir hafta içinde hakkında şikâyet yapılan vekile gönderilir ve savunma yapabilmesini teminen tebliğ tarihinden itibaren yedi günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde savunmasını yapmayan vekil, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kurulu, gerekli gördüğü takdirde şikâyet ile ilgili tanıkları dinlemek ve taraflardan ek bilgi ve belge istemek suretiyle şikâyetin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde nihai kararını verir.
(4) Aynı olaydan dolayı vekil hakkında hukuk mahkemesinde devam eden bir dava olması veya soruşturmaya ya da kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Vekile ceza mahkemesi tarafından bir ceza verilmesi veya verilmemesi hali, ayrıca disiplin cezası verilmesine engel olmaz.

(5) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamındaki cezaların soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Disiplin Kurulunca 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca verilen cezalar gecikmeksizin, (c) ve (ç) bentleri uyarınca verilen cezalar ise aynı gün Kuruma bildirilir ve Sicile işlenir. Disiplin Kurulunun nihai kararı, taraflara gecikmeksizin tebliğ edilir.
(6) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Disiplin Kurulu kararlarına karşı idari yargıya başvurulabilir. Açılan davalarda husumet Kuruma yöneltilir.
Zamanaşımı
MADDE 10 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği andan itibaren üç ay içinde soruşturmaya başlanmadığı, her halde cezayı gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 10/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir