ESAS NO : 2018/354
KARAR NO : 2021/139

DAVA : Patent Belgesinin Hükümsüzlüğü, Sicilden Terkin


DAVA TARİHİ : 31/07/2018
KARAR TARİHİ : 17/06/2021
KARAR YAZIM TARİHİ : 17/06/2021

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili dava dilekçesi ile, davalı adına TPMK nezdinde (Fasikül Başvuru Tarihi: 01.10.2015) … no ile tescilli “Elle tutulan bir jeofizik lokasyon saptama cihazının çalıştırılmasına ait düzenek” başlıklı patent belgesi (EPO Patent No.: ) ile korunan buluşun Sınai Mülkiyet Kanunu ile öngörülen koruma kriterlerinden yoksun olduğu için hükümsüz kılınması gerektiğini, davalıya ait … sayılı Avrupa Patent Fasikülünün …. sayılı faydalı model belgesinden rüçhan hakkı aldığını, Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında ülkemize giriş yapan dava konusu T4 Patent Belgesinin yenilik niteliğini haiz olmadığını, başvuru tarihinden önce kamuya sunulmuş olduğunu, her bir isteminde yer alan özelliklerin aynılarının daha eski tarihli patent başvurularında bahsi geçen teknik özellikler olduğunu, … sayılı Avrupa Patenti için araştırma raporu düzenlenmediğini, yine EPO tarafından düzenlenen aynı rüçhanlı …/… sayılı PCT başvurusu için düzenlenen araştırma raporunun … sayılı patentin araştırma raporu olarak kullanıldığını, ilgili raporda 4 adet dokümana atıf yapıldığını, Avrupa Patent Organizasyonu tarafından hazırlanan patent araştırmasında söz konusu eski tarihli hiçbir patent sonucuna rastlanmadığını, buluş ile yakın özellikler göstermeyen dört adet patent başvurusuna yer verildiğini, ilgili 4 adet sonuç ile PCT başvurusunda açıklanan buluşun buluş basamağı içermediğinin belirtildiğini, başvuru sahibinin vekilinin istemlerde değişiklik yaparak yeniden değerlendirme talep ettiğini, söz konusu değişikliklerin sadece 3 kez yapılmış olup, sonuncusunda ikinci istemde yer alan “mobil değerlendirme ve gösterim ünitesine kablosuz veri gönderim ara yüzü üzerinden veri transferinin yapılması” ibaresinin eklenmesi ile son bulduğunu, 01.10.2014 tarihinde yapılan bu son yazılı değişiklikle patent belgesinin alınması yönünde karar verildiğini, davalı fasikülünün … sayılı Avrupa Patentinin tescil edilmesi ile araştırılmadan ülkemizde de fasikül yayını ile tescil edildiğini, buna karşınaynı patent ailesinden olan ve ABD’de yapılan … sayılı patent başvurusunun …. Ofisi tarafından araştırıldığını ve olumsuz gelen araştırma raporu nedeniyle patent almaması yönünde karar verildiğini, ilgili patentten başvuru sahibinin vazgeçtiğini; sundukları teknik rapor ekinde yer alan yenilik kırıcı dokümanlar ve bilirkişilerce resen yapılacak araştırma ile de tespit edilecek bu ve başkaca deliller çerçevesinde dava konusu edilen patent belgesinin yenilik kriterini içermediğinin görüleceğini, hükümsüzlüğü talep edilen patent belgesi ile korunmak istenen unsurların daha önce kamuya açıklanmış olduğunu, bu anlamda davalı buluşunun tekniğin bilinen durumuna dahi olduğunu, yenilik vasfını haiz olmadığını iddia ederek, davalı şirket adına TPMK nezdinde tescilli … nolu patent belgesinin hükümsüzlüğünü ve sicilinden terkinini talep ve dava etmiştir.


Davalıya usulüne uygun tebligat yapıldığı, ancak davaya ilişkin herhangi bir cevap sunmadığı gibi, duruşmalara da iştirak etmediği anlaşılmıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE :

Dava, davalı adına olan … nolu patent belgesinin hükümsüzlüğü ve sicilden terkini taleplidir.
Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan gelen kayıtlarıdan, dava tarihi itibariyle … nolu patent belgesinin, 30/08/2011 tarihinden itibaren 20 yıl müddetle davalı adına tescil edildiği anlaşılmıştır.


Davacı vekilince deliller sunulduktan ve resen celbi gereken deliller de toplandıktan sonra dosyada bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, dosyanın tevdi olunduğu bilirkişi heyeti hazırlamış olduğu 16/03/2021 havale tarihli bilirkişi raporunda sonuç olarak, hükümsüzlüğü talep edilmiş olan … nolu patentin, bir Avrupa patentinin Türkiye validasyonu olduğunu, günümüz itibarıyla 29/05/2020 tarihinde ödenmeyen yıllık ücreti nedeniyle geçersiz kılındığını, ayrıca TR 2015/12116 nolu patentin, başvuru tarihi itibarıyla hükümsüzlük incelemesi açısından 551 Sayılı KHK’ya tabi olduğunu, sunulan delillerin incelenmesi ve resen yapılan araştırma neticesinde de söz konusu patentin yenilik ve buluş basamağı kriterlerini koruduğunu ve hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı belirtilmiştir. Rapor dosya kapsamı ile uyumu ve yeterli görüldüğünden itibar edilmiştir.


Yargılamanın devamında TPMK’ya yazılan yazıya verilen 29/01/2021 tarihli cevapta dava konusu … sayılı patent kaydının 2019 yılı ücretinin vade tarihinde ve vadeyi takip eden 6 aylık ek süre içinde telafi ücretiyle birlikte ödenmemesi nedeniyle geçersiz kılındığının tespit edildiği bildirilmiştir. Buna dair sicil kayıtları da gönderilmiştir. Buna göre aldırılan bilirkişi raporuna göre, dava tarihi itibariyle hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı, yargılamanın devamında dava konusu patentin yıllık ücretinin ödenmemesi nedeniyle 29/01/2021 tarihi itibariyle hükümsüz kılındığı anlaşılmakla, davacının davası konusuz kaldığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

(Yargıtay …. HD 06/04/2015 tarihi ve … Esas-… Karar sayılı ilamı) Davanın açıldığı tarihteki haklılık durumuna göre, yargılama gideri davacı üzerinde bırakılarak, lehine vekalet ücreti takdir edilmemiştir. Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-Davacının davası konusuz kaldığından ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan 59,30 TL ilam harcından, peşin yatırılan 35,90 TL harcın mahsubu ile, 23,40 TL bakiye karar harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının ilgilisine iadesine,
5-Talep halinde kararın taraflara tebliğine,
Davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere, açıkça okunup usulen anlatıldı.17/06/2021

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir