“İçtihat Metni”

….
Taraflar arasında görülen davada….Mahkemesi’nce verilen 03/03/2016 tarih ve 2015/390-2016/70 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin…. sayı…..ile bunun uzantısı olan TR 2010 08549 T4 sayılı….ahibi olduğunu, başvurunun 6. yılına kadar olan yıllık ücret ödemelerinin….. yapıldığını, yedinci yıl ücretinin ise müvekkilinin elinde olmayan sebeplerle ödenemediğini, TPE’nin patent belgesini geçersiz kıldığını, 551 sayılı KHK’nin 134. maddesine göre mücbir sebep talebinde bulunulduğunu, ancak nihai olarak YİDK kararıyla reddedildiğini, kararın hukuka aykırı olduğunu, Avrupa patentinin 28.07.2010 olan tescil tarihinin yıllık kayıt yenileme tarihi olan 02.08.2010 tarihinden bir kaç gün öncesine geldiğini, bu halde sicil kayıt yenilemelerinin validasyon yapılan ülke ofislerinde olacağını, müvekkilinin valide edilen beş ülkede sicil kayıt yenilemeleri konusunda Fransız Acumass Şirketi’ne 22.12.2010 tarihinde talimat verdiğini, ancak şirketin sicil kayıt ücreti ödeme işlemini süresinde yerine getirmediğini, dava dışı şirketin talimatı bilgisayar sistemine işlemesi gereken personelinin talimatı hatalı girdiğini, bunun nedeninin personelin eşinin kanser hastalığına yakalanması olduğunu, konsantrasyon bozukluğu sorunu yaşadığını, diğer ülkelerde mücbir sebep taleplerinin kabul edildiğini ileri sürerek davalı TPE YİDK kararının iptalini ve patent belgesinin yeniden geçerli kılınmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, kurum kararının yerinde olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, mücbir sebebin doğrudan davacı ile ilgisinin bulunmadığı, mücbir sebep olarak gösterilen vakıayı yaşayan personelin çalıştığı şirketin davacının davalı nezdinde patent vekili olmadığı, bir an için vekili olsa bile TPE’de işlem yapma yetkisinin bulunmadığı, davacının TPE’de işlemlerini yürüten zaten bir patent vekilinin mevcut olduğu, davacının patentin 7. yıl ücretinin yatırılacağı vade sonunu, ek vade sonlarını ve ödeme yapacağı merciiyi bildiği, patentin geçerlilik kazanmasına yönelik talebin hukuka uygun olmadığı, davacının bazı ülkelerde geçerlilik istemlerinin kabul edilmesinin işbu dava için kendisine kazanılmış hak sağlamayacağı, validasyondan sonraki yıllık ücretlerin mutlaka TPE’ye ödenmesinin gerektiği, ödenmemesi halinde uygulanması gereken hükümlerin de iç hukuk normları olduğu, bunların diğer ülkelerle aynı olmasının zorunlu olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

…/…


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 19.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir