“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …() …. VE … HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …(kapatılan) …. … ve … … Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/03/2016 tarih ve 2013/…-2016/50 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, …, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili; müvekkilinin “antifungal madde ve asetat tampon maddesi içeren bileşimler” buluş başlıklı ve … 1998/02102 B sayılı incelemeli patent belgesine sahip olduğunu, davalının müvekkilinin Türkiye’de ürettiği ürünlerin … olan … isimli ürünlerin müvekkilinin patent hakkına tecavüz oluşturduğunu ve aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek davalı ürünlerinin patent hakkına tecavüz oluşturduğunun ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, ref’ine ve men’ine, üretilmiş ürünlerin toplatılmasına ve imhasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekil; davacıya ait … 1998/02102 B sayılı patent belgesi ile korunan buluşun temel özelliğinin formülasyonunda asetik asit kullanılması olduğunu, müvekkil şirketinin … isimli ürününün ise asetik asit içermediğini, bu nedenle dava konusu patent kapsamında olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporlar ve tüm dosya kapsamına göre; davalının … isimli ürünlerinde farmasötik açıdan kabul edilebilir bir pH temininin “asetat + süksinat tampon karışımı” ile sağlandığı ve davacı patentinin 1 ve 7 nolu bağımsız istemleri ile …-6 ve 8 nolu bağımlı istemlerinin korumalarının davalı formülasyonunu kapsamadığı, dolayısıyla davalı ürünlerinin davacının … 1998/02102 B sayılı patentine birebir veya eşdeğer tecavüzünün bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, …/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir