“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/07/2016 tarih ve 2012/222-2016/433 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı-karşı davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili firma tarafından dava dışı … A.Ş’ye “Yatak Standı Fason Üretim Sözleşmesi” gereğince geliştirilen yatak standı ürününün davalı tarafından TPE’de patent başvurusuna konu edildiğini ileri sürerek patent başvurusunun müvekkil firmadan gasp edilmiş olduğunun tespiti, bu talebin kabul görmemesi halinde anılan patentin davanın görülmesi sürecinde tescile bağlanması halinde hükümsüzlüğü karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, dava konusu “katlanabilir çoklu yatak sergileme standı” adlı ürünü dava dışı … A.Ş’de çalıştığı sırada kendisinin geliştirdiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davalının 16.06.2011 tarihinde “katlanabilir çoklu yatak sergileme standı” başlıklı buluşa ilişkin patent başvurusunda bulunduğu, anılan başvurunun 03.05.2012 tarihli noter sözleşmesi ile …l İç ve Dış Tic. İnş. Ltd. Şti’ye devredildiği, söz konusu devir işleminin 15.05.2012 tarihinde patent siciline kaydedildiği, davalının 551 sayılı KHK hükümlerince işverenle arasında geçen işçi buluşuna ilişkin bildirim ve cevabi yazışmaları yer almadığı, şayet gerçek buluş sahibi davalı şahıs olsa dahi buluşun serbest buluş olarak değerlendirilmesi için işçinin buluş yaptığını işverene bildirdiğini, işverenin de buna kayıtsız kaldığını veya ilgilenmediğini yazılı olarak bildirdiği ispatlanmadıkça buluşun serbest buluş olarak
nitelendirilmesinin olanaklı olmadığı, dava konusu ürünün davacı firma tarafından dava dışı … A.Ş’ye ürettirildiği, taraflar arasındaki protokol gereğince geliştirilen ve üretilen ürün üzerindeki fikri ve sınai hakların davacıya devredildiği, davacının patent başvurusuna konu edilen buluş üzerinde hak sahibi olduğunu ispat ettiği gerekçesiyle asıl davanın kabulü ile TR 2011 05947 sayılı patent başvurusu üzerinde davacının gerçek hak sahibi olduğunun tespiti ile devreden önceki davalı …’in davacının patent isteme hakkını gasp etmiş olduğunun tespitine, karşı davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı-karşı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı-karşı davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı-karşı davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 13,40 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 19/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir