Mahkemece aralarında patent uzmanı bulunan bilirkişi heyetinden inceleme yapılarak görüş alınması ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. MAHKEMESİ : KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 21/01/2014 NUMARASI : 2012/20-2014/10 

Taraflar arasında görülen davada Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 21/01/2014 tarih ve 2012/20-2014/10 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı tarafın iddiaları

Davacı vekili; davalı tarafın 07/07/2006 tarihli “akaryakıt tanker bölmelerindeki ürünün isim göstergesi” başlıklı faydalı model belgesine konu buluşu, müvekkilinin 2002 yılından bu yana üretip sattığını, bu nedenle 2006 yılı itibariyle anılan ürünün yenilik niteliğinin bulunmadığını ileri sürerek söz konusu faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili; davanın reddini istemiştir. Mahkemece Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan incelemeye göre; davalının faydalı model belgesi aldığı ürün ile davacı ürünü arasında biçimsel ve işlevsel benzerlikler bulunduğu, yine davacıya ait vana ürün göstergesi ile yurt dışında tescilli seviye göstergesinin (G. -I..) işlevsel ve tasarımsal bir benzerliklerinin bulunmadığı, davaya konu davalıya ait faydalı modelin yenilik niteliğini haiz olduğu, hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı sonuç ve kanısına varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Dava, davalı A.. P..’a ait “akaryakıt tanker bölmelerindeki ürünün isim göstergesi” başlıklı buluşunun yeni olmadığı gerekçesiyle 551 sayılı KHK uyarınca davalının faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemine ilişkindir. 

Mahkemece uyulan Dairemiz 2011/5357 E-2011/15092 K sayılı bozma ilamında kısaca; mahkemece, öncelikle anılan tespit dosyasında incelenen Ö.. A. Ltd. Şti’ye ait ürün örneklerinin getirtilmesi ve bu ürünlerle işbu davanın konusu olan faydalı model belgesindeki istemlerin karşılaştırılması, daha sonra Ö. A. Ltd. Şti. tarafından sunulan 2002 yılına ait faturalarda yer alan “G..I..” isimli ürünün, yine Ö.. A.. Ltd. Şti. tarafından sunulan ürüne ait olup olmadığının araştırılması, böylece Ö.. A. Ltd.Şti.’ne ait ürünün ne zamandan beri üretildiğinin ve dava konusu buluş ile aynı olup olmadığının incelenmesi ve sonucuna göre dava konusu 07.07.2006 tarihli faydalı model belgesine konu buluşun yeni olup olmadığı konusunda bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulmasının doğru olmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararı bozulmuş; bozma sonrasında yerel mahkemece yeniden bilirkişi raporları alınmış ve davanın reddine karar verilmiştir.

Mahkemenin değerlendirmesi ve sonuç

Ancak, mahkemece söz konusu bozma ilamına uyulduğu halde bozma kapsamında araştırma ve inceleme yapılmadığından bozma kararının gereğinin yerine getirildiğinden söz etmek mümkün değildir. Zira, mahkemece bozma sonrası görüşüne başvurulan yüksek makine mühendisi dava konusu faydalı model belgesindeki istemler ile bozma kararına konu edilen ürünler arasında Yargıtay denetimine elverişli bir değerlendirmede bulunmadığı gibi, aynı şekilde bozma kapsamı dışında kalan US 3.378.932 numaralı patent belgesinin raporda tartışılması dahi isabetsizdir. Bu bakımdan mahkemece aralarında patent uzmanı bulunan yeni bir bilirkişi heyetinden Dairemiz bozma ilamı kapsamında inceleme yapılarak görüş alınması ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 17.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir