“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 22/05/2018 tarih ve 2017/475-2018/193 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının “Planet Exstruder” isimli makina için faydalı model başvurusunun tescil edildiğini, patent bilgileri ve içeriğine ilişkin belgelerde yeni bir buluş olmadığı gibi davalı tarafından haksız ve kötü niyetli olarak tescil başvurusunda bulunulduğunu, daha önceki tarihlerde yurt dışında kullanıldığını, müvekkilinin “Platon” markası altında işbu makine ile 2006 tarihinde fuara katıldığını, plastik sektöründe hemen hemen tüm firmalar tarafından kullanılan makinenin yeni ve tescile elverişli olmadığını, bu nedenle hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının faydalı modelin tescili sırasında itiraz etmediğini, faydalı modeli geliştirmek için uzun yıllar çalışmalar yaptığını ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, iddia, savunma, bilirkişi raporları, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davanın faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ilişkin olduğu faydalı modelin yeniliğinin herhangi bir ölçüde olması veya nitelikli olması veya belli bir ölçünün üzerine çıkması yani bir basamağın bulunması şartının aranmadığı, patentin aksine yeniliğin tekniğin bilinen durumunu aşmasının gerekmediği, bir faydalı modele konu olan buluşun yeni sayılabilmesi için faydalı model başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya Dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya başka bir yol ile açıklanmış veya yöresel ve ülke çapında kullanılmış olmaması gerektiği, model konusu buluşun teknik alana ait olması ” teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin “gerçekleşmesini sağlayacak nitelik taşıması gerektiği, herkesin ulaşabileceği şekilde yazı ile açıklanmış veya başka bir yol ile yapılmış ise, buluşun yeni sayılmayacağı, faydalı modele konu olan buluşun başvuru tarihinden önce kullanılması halinde ise yeniliğin ortadan kalkacağı, faydalı modele konu buluş patent hakkında KHK’nın 154 ve 156 madde anlamında yeni değil ise, belgenin hükümsüzlüğüne karar verileceği, somut olayda faydalı modele konu olan buluşun daha önceden başvuru tarihi itibariyle yenilik içermediği gerekçesiyle “davanın kabulüne” ve faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava, davalı adına tescilli faydalı modelin hükümsüzlüğü ile sicilden terkini istemine ilişkindir. Yerel mahkemece verilen ilk hüküm Dairemizin; “25/04/2017 tarih ve 2015/15286 E, 2017/239 K. sayılı ilamındaki …551 sayılı KHK’nın 83/3. ve 4. bentleri uyarınca dava konusu faydalı model belgesinde belirtilen küçük/ faydalı buluşun koruma kapsamını oluşturan istemler ile gerek davacı tarafça dosyaya sunulan gerekse de res’en yapılan araştırma neticesinde tespit edilen dökümanların karşılaştırılması yapılırken her iki dökümanda da belirtilen unsurlar ile eşdeğer nitelikteki unsurlar da dikkate alınır… hususlar gözetilmek suretiyle bilirkişilerden ek rapor veya gerekirse yeni bir heyetten rapor alınması gerekirken…” gerekçesi ile bozulmuştur. Bozma sonrası yapılan yargılamada yerel mahkemece bozma ilamında belirtilen hususların karşılanmadan yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, ilamdaki hususlar gözetilmek suretiyle yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmak üzere kararın bozulmasına karar verilmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 09/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir