“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/06/2014 tarih ve 2013/143-2014/84 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2009/06008 B sayılı inceleme patent sahibi olduğunu, davalının ise patent ihlali oluşturan ve dava dışı “Prolift” firması tarafından üretilen patente tecavüzlü asansör kapı ürünlerinin satışını yaptığını, böylece patente tecavüz ve haksız rekabette bulunduğunu belirterek, tecavüzün tespit edilip giderilmesini, tecavüzlü ürünlerin toplanmasını, fazlaya dair haklarının saklı tutarak 9.000 TL maddi, 1.000 TL manevi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin patente tecavüz ettiğine ilişkin iddiaların dayanaksız olduğunu, müvekkili yoluyla dava dışı Prolift Şirketi’ne baskı yapılmaya çalışıldığını, oysa adı geçen şirket ile davacı arasında hükümsüzlük davaları bulunduğunu, bekletici sorun olduğunu ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, patent ihlali bulunup bulunmadığının ancak, patent istemleri ile ihlal olduğu ileri sürülen kıyas ürünün teknik uzmanlarca incelenip karşılaştırılması ile anlaşılabileceği, ihlale konu olan ürün örneğinin somut olarak incelemeye sunulmadığı, davalı yanın iş yerinde bu ürünlerin incelenmesi konusunda teknik bilirkişilerle birlikte keşif yapılması ön görülmüşse de, verilen kesin sürede ve ek sürede davacı tarafından bilirkişi ücreti ile keşif ücretinin yatırılmadığı, mevcut dosya kapsamında tespit dosyasındaki raporun patente tecavüz iddiasını kanıtlayacak inceleme ve değerlendirmeler içermediği, salt “Prolift” ibaresini içeren bir takım ürünlerin varlığının belgelenmesinden ibaret olduğu, davalının dahi sunduğu mütaalada bir tecavüz bulunmadığına işaret edildiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 18/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir