Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanımlanan şartlara açıkça uymaması veya açıkça 6 ncı maddede belirtilen bir konuya ilişkin olması durumunda, başvuru reddedilmelidir. 

Ancak, belli eksikliklere göre inceleme, içerik incelemesinin yerini tutmaz, özellikle de buluş basamağı incelemesini kapsamaz. Teknik özellikler, istisnalar Patent koruması sadece teknolojinin herhangi bir alanındaki buluşlara verilmektedir. Günlük yaşamda bir ressamın, bir müzisyenin, bir futbolcunun tekniğinden bahsedilebilir, ancak patent terminolojisindeki anlamıyla “teknik” günlük yaşamda kullanılan bu halinden farklıdır. Patent koruması “teknik bir öğreti” için söz konusu olabilir. Diğer bir ifadeyle, teknik bir buluş, sistematik bir eylemin ulaşılabilir bir sonuç elde etmek amacıyla kontrol edilebilir doğal kuvvetlerinden yararlanarak açık, ölçülebilir ve tekrarlanabilir bir sebep-sonuç ilişkisi elde edecek şekilde kullanılmasını içerir. 

Veya başka bir deyişle burada bahsedilen teknik öğreti; – faydalı ve yapay (doğada kendiliğinden var olmayan) fiziksel (“somut”) nesneler, – bu nesneleri ortaya çıkaran insan eylemleri ve cihazlar, – bu nesnelerin kullanıldığı insan eylemleri, olarak da sıralanabilir. Bir öğretinin teknik özellik içermesi için, kontrol edilebilir doğal güçlerin doğrudan kullanımının (aracı algı olmadan ani eylem) olması zorunlu değildir. Ulaşılan sonuç, “kontrol edilebilir doğal güçler”e bağlı olmalıdır.

 Ancak, ulaşılan sonucun değerlendirilmesinde insan zihninin değerlendirme aktivitesi değil, ulaşılan sonucun “kontrol edilebilir doğal güçler”e dayanıp dayanmadığı (açık, tartışmasız, ölçülebilir ve tekrarlanabilir bir sebep ve etki olması) baz alınmalıdır. Örneğin, bir gıda ürününün lezzetinin fazla olması, insan zihninin değerlendirme aktivitesi sonucu yapılan bir değerlendirmedir ve teknik özellik içermez. Buna göre, operatörün yeteneğine, tecrübesine ya da önsezisine bağımlı olan bir uygulamaya dayalı bir başvuru patentlenebilir değildir.

 Bu tür bir çalışmada, kuvvetler  kontrol edilebilir değildir, çünkü karar verme süreci belirgin kurallarla tanımlanamamakta, doğrudan kontrolümüzün dışında olan ve öngörülemeyen zihni faaliyetler içermektedir. Bununla birlikte, “kontrol edilebilirlik” kavramı bilimdeki gelişmelerle genişleyebilmektedir. Tecrübe ve yeteneğe dayalı insan müdahalesi gerektiren pek çok süreç zaman içinde otomatikleştirilmiş ve algoritma olarak tanımlanabilecek hale getirilmiştir. Ayrıca aşağıda sayılanlar KHK kapsamında buluş olarak değerlendirilmez. 

Aşağıda belirtiler için münhasıran patentle korunamaz : 

a. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları (örn. Arşimet Kanunu, denklem çözme teknikleri); 

b. Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar (örn. Özel yetenekler kazanmak için taslaklar; akıl oyunları çözmede kullanılan yöntemler veya ticari hizmetleri düzenlemede kullanılan projeler) 

c. Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımlar (örn. Bir yüzeyin veya bedenin salt dekorasyon amaçlı tasarımları); 

d. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller (örn. Haberler veya ileti içerikleri). 

e. İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

(a) ila (e) bentlerinde tanımlanan buluş ve etkinliklerin istisnai tutulması ancak münhasıran koruma talep edildiğinde uygulanabilir (551 KHK Madde 6, Fıkra 2). Bu durumda, başvuru konusu herhangi bir teknik uygulama veya usulden bağımsız oldukları sürece patent korumasının dışında tutulur. Başvuru konusu, somut bir teknik problemi çözüyorsa, teknik bir ürüne yönelikse veya teknik kullanım/yöntem içeriyorsa, patentle korunamayacak konular kapsamına girmez ve bu bağlamda patentle korunabilirler. Yayınlanması veya kullanılması açıkça kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar ile bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri buluşlarına Madde 6 Fıkra 4 gereğince patent verilmez. 

Sınaî Mülkiyetin korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi’nin 4.4 (4 quater) maddesine dikkat edilmelidir. Bu madde gereğince, patentli ürünün satışı veya patent sürecinden doğan bir ürün ulusal hukuka göre sınırlandırıldığı gerekçesiyle patent edinme hakkı reddedilemez. “Açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde” yenilikten yoksunluk (551 KHK Madde 7) Buluş konusu tekniğin bilinen durumuna ilişkin herhangi bir araştırmaya gerek duymadan inceleme uzmanına göre yeni veya sanayiye uygulanabilir değilse, buluş, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilikten veya sanayiye uygulanabilirlikten yoksun kabul edilir. Bu niteliklerden yoksun olma o kadar açıktır ki, bu durumu kanıtlamak için kısa bir gerekçelendirme yeterlidir, kanıtlayıcı herhangi bir dokumana ihtiyaç duyulmamaktadır.

 Bu değerlendirmede genel olarak halkın bilgi düzeyi anılmalıdır. (örnekler: Dört bacaklı bir masa veya sandalye, kulplu bir kupa, jantlı bir teker). İnceleme uzmanının yenilik veya sanayiye uygulanabilirliğin açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yoksun olup olmadığı konusunda şüpheleri varsa veya tekniğin bilinen durumu üzerinde çalışma yaptıktan sonra bu konuda emin olabiliyorsa, bu durum, KHK 54 üncü maddesinin 2nci fıkrası çerçevesinde belirtilen “Açık ve  şüpheye yer vermeyecek şekilde” ifadesi kapsamına girmediğinin işaretidir.

 “Açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde” Sanayiye Uygulanabilir Olma Niteliğinden Yoksunluk (551 KHK Madde 10) Sanayiye uygulanabilirlik niteliğinden açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yoksun olmanın tespiti için buluşun incelemesi sırasında herhangi bir araştırma yapmaksızın belirlenebilir olmalıdır. Açık bir şekilde sanayiye uygulanabilir olma niteliğinden yoksunluk incelenirken, salt tedaviye ve teşhise yönelik yöntemler sanayiye uygulanabilir olarak kabul edilmez. Ancak, başka bir kullanımın mümkün olduğuna dair şüpheler varsa sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilebilir. 

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir