“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ



Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 27/11/2017 tarih ve 2014/477-2017/445 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin taraf vekilleri tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkilleri …, … ve … adına tescilli ve müvekkili şirketin ise lisans hakkı sahibi olduğu 2007/5793 sayılı patent belgesi uyarınca “Kil esaslı çatı üzerine kaplanan koruyucu kaplama kompozisyonu” başlıklı patent konusu ürünü üretme hakkının 20 yıl süre ile münhasıran müvekkillerine ait olduğunu, davalı şirketin kendisine ait işletmede bu ürünleri izinsiz olarak ürettiğini, yapılan ihtara rağmen davalı şirketin eylemine son vermediğini ileri sürerek patent hakkına yapılan tecavüzün tespitini, durdurulmasını ve önlenmesini, davalı fiillerinin aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiğinin de tespitini, durdurulmasını ve önlenmesini istemiş; Dairemizin bozma ilamı sonrasında davacılar vekilince davalı Yeni Yıldız Toprak Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. aleyhine de aynı kullanıma yönelik iddia ve taleple dava açılmış, mezkur davanın işbu davada birleştirilmesine karar verilmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili asıl ve birleşen davada, ürünlerin yapıldığı malzemelerin farklı olduğunu, davacının patent belgesine konu buluşunun yeni olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama ve alınan bilirkişi raporuna göre, numune ürünler konusunda TSE, TÜBİTAK ve ODTÜ’ye yazılan müzekkerelere verilen cevaplarda gerekli analizler yapılamadığının bildirildiği, bilirkişi raporuna göre de Tecavüzün mevcut deliller karşısında ispatlanamadığı; bu nedenle davacı tarafın dava konusu incelemeli patent belgesine dayalı haklarının ihlal edildiğini kanıtlayamadıkları gerekçesiyle asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm, asıl ve birleşen davalılar vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2- Mahkemece asıl ve birleşen davanın reddine karar verilip her iki dava için de ayrı ayrı yargılama harçlarının bakiye kısmının davacılardan tahsiline karar verilmişse de, asıl ve birleşen davada davalı şirkeler lehine ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmemiştir. Asıl ve birleşen davaların her birinin ayrı birer dava olduğu, davaların her biri için kabul veya redleri halinde yargılama giderleri bakımından ayrı hüküm tesisi gerekmesine rağmen mahkemece asıl dava ve birleşen davanın davalıları şirketler lehine tek bir vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle mümeyyiz asıl ve birleşen davalılar yararına bozulmasına karar vermek gerekmiş ise de, anılan bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm, mümeyyiz asıl ve birleşen davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle mümeyyiz asıl ve birleşen davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının HÜKÜM bölümünün 4 nolu bendinin tamamının karardan çıkartılarak yerine “a)Asıl davada davalı şirket vekille temsil edildiğinden, AAÜT uyarınca hesaplanan 2.860,00 TL vekalet ücretinin davacılardan tahsiliyle asıl davanın davalısı şirkete verilmesine; b) Birleşen davada davalı şirket vekille temsil edildiğinden, AAÜT uyarınca hesaplanan 2.860,00 TL vekalet ücretinin davacılardan tahsiliyle birleşen davanın davalısı şirkete verilmesine” ibaresinin eklenmesine, kararın DÜZELTİLMİŞ BU HALİYLE ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 54,80 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl ve birleşen davada davacılara iadesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden asıl ve birleşen davada davalılara iadesine, 23/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir