T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/11-204 E.N , 2011/83 K.N.

Marka Hükümsüzlüğü; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 25.maddesinde “dava dosyalarının düzenlenmesine ilişkin” kurallar açıklanmıştır.

Taraflar arasındaki “marka hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul (4) nolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 21.03.2008 gün ve 2007/212-2008/78 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin  11.01.2010 gün ve 2008/8890-2010/51 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ  EDEN  : Davacı vekili HUKUK GENEL KURULU KARARI   Hukuk Genel Kurulunca incelenerek, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Dava, markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. Mahkemenin 24.11.2010 gün ve 2010/132 E.-2010/271 K.sayılı direnme kararı 08.02.2011 tarihinde Davacı vekili Av. H…. E…’e aynı tarihli tutanakla tebliğ edilmiş; davalıya tebliğ için giderin aynı tarihte yatırıldığı da karar üzerine düşen şerhten anlaşılmıştır. Karar davacı vekilince 18.02.2011 tarihinde temyiz edilmiş; temyiz dilekçesi davalı tarafa 25.02.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Dosyada ayrıca davacı R… H… Giyim Tekstil ve San.Tic.AŞ. vekiline kararın yeniden 16.02.2011 tarihinde tebliğ edildiğine ilişkin tebligat parçası da yer almakta; ancak davalı K…. Tekstil İnşaat ve San.Tic.Ltd.Şti vekiline kararın tebliğ edildiğine ilişkin belge ise dosyada bulunmamaktadır.  

Bilindiği üzere, sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi için hükme esas alınan deliller ile dava evrakının eksiksiz olması, işlem sırasına göre belli bir düzen içinde bulunması gerekmektedir. Nitekim, bu gereğin yerine getirilmesine yönelik olarak Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 25.maddesinde “dava dosyalarının düzenlenmesine ilişkin” kurallar açıklanmış ve aynı maddede dosyaya giren her kağıt ve evrakın dosyanın kapağında gösterilen belli hanelere düzgünce yazılması ve bu hanelerde yer alan numaraların dosyadaki evrak üzerinde de aynı sırayla gösterilmesi, tek kartona sığmayan dosyalarda başka bir kartona geçilmesi halinde de aynı kurallara uyularak iki ya da daha fazla kartonun sırasıyla birbiriyle ilgilendirilmesi gereğine işaret edilmiştir.

Uygulamada dizi pusulası olarak adlandırılan bu belge, dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz gönderilmesini sağladığı gibi, zaman ve evrak kaybını da önlemektedir. Yine aynı Yönetmeliğin 53. maddesinin 5,6,7,8. fıkralarında dosyaların temyiz incelemesine gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve bununla ilgili sorumluluklar sıralanmıştır.

Diğer taraftan, dosya gönderme formu düzenlenip, imzalanırken açıklanan gereklerin yerine getirilip getirilmediği formu imzalayan ilgili hakimince de denetlenmelidir. Şu durumda, mahkemece yapılacak iş; Öncelikle, direnme kararının Davalı K… Tekstil İnşaat ve San.Tic.Ltd.Şti vekiline kararın tebliğ edilip edilmediği tereddüde mahal vermeyecek şekilde araştırılarak, varsa tebliğine ilişkin belgenin ya da tebliğ edildiğine ilişkin ilgili merci yazısının evrak arasına celbi ve tebliğ edilmemişse de  tebliği ile buna ilişkin belgenin evraka eklenmesi ve yukarıda içerikleri açıklanan Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği hükümleri gereğince,  dava dosyasında bulunan delil ve belgeleri gösterecek biçimde dizi pusulası düzenlenip, son kontrolü de sağlanarak eksiksiz biçimde temyiz incelemesine gönderilmesi olmalıdır. Bu nedenle dosya mahalline geri çevrilmelidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz gönderilmek üzere mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 6.04.2011 gününde oy birliği ile karar verildi.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir