İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

İNSAN TAŞIMAK ÜZERE TASARIMLANAN KABLOLU TAŞIMA TESİSATI YÖNETMELİĞİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 19 Ocak 2005/ 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu
Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
(2000/9/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kişileri taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatlarının, emniyet aksamlarının ve alt sistemlerinin tasarım, yapım ve hizmete girmelerine dair asgari güvenlik kurallarını, belgelendirilmesini, işaretlenmesini ve piyasaya arz edilmelerini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, emniyet aksamları ve alt sistemleri dahil bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan kablolu taşıma tesisatlarının tasarım, yapım, tesis ve hizmete girmelerine dair asgari güvenlik kurallarını, muayene, belgelendirme ve CE işaretlemesi prosedürlerini kapsar.

a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ilgili tesisatlar.

1) Vagonları kabloyla çekilen demiryolları ve çekmenin bir ya da daha fazla kabloyla sağlandığı tekerlekler veya başka taşıma araçları üzerine monte edilmiş araçları olan diğer vasıtalar,

2) Kabinlerinin bir veya daha fazla kabloyla kaldırıldığı ve/veya yerinin değiştirildiği teleferikler; bu kategori, gondollar ve telesiyejleri de kapsar,

3) Uygun gereçlere sahip kullanıcıların kablo vasıtası ile çekildikleri tele-skiler.

b) Bu Yönetmelik, zorunlu uygulamaya giriş tarihinden itibaren aşağıdakileri de kapsar.

1) Kurulan ve hizmete giren tesisatlar,

2) Piyasada yer alan alt sistemler ve emniyet parçaları.

c) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilenleri kapsamaz.

1) Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamındaki asansörleri,

2) Geleneksel anlamda inşa edilmiş, kablo ile çalışan tramvayları,

3) Tarımsal amaçlar için kullanılan tesisatları,

4) Eğlence amacıyla tasarlanmış ve insanları taşıma amacına yönelik olmayan fuar alanı ve lunaparklarda kullanılmak üzere yerleşik ve seyyar araçları,

5) Sınai amaçlar için kullanılan madencilik tesisatları ve yerleşik montajları,

6) Kablo ile çalışan feribotları,

7) Dişli raylı demiryollarını,

8) Zincirle yönetilen tesisatları.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun´a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

d) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

e) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı: Çeşitli parça ve parçalardan oluşan, kişileri taşıma amacı ile tasarımlanan, imal edilen, monte edilen ve hizmete sunulan tesisatı;

Bu yerleşik tesisat insanların, askıda tutma ve çekme işlevinin, seyahat hattı boyunca yerleştirilmiş kablolarla yerine getirildiği taşıtlar veya çekme cihazları ile taşınması için kullanılır.

Yönetmelik içinde, kişileri taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı kısaca kablolu taşıma tesisatı olarak belirtilecektir.

f) Tesisat: Ek I´de listesi verilen altyapı ve alt sistemlerden oluşan, her tesisat için özel olarak tasarımlanan ve mahallinde inşa edilen altyapının, temeller dahil olmak üzere, tesisatın inşası ve çalışması için ihtiyaç duyulan yerleşim, sistem verileri, istasyon yapıları ve hat boyunca yer alan yapıları ifade ettiği, tüm yerleşik sistemi.

g) Emniyet aksamı: Arıza nedeniyle kullanıcıların, işleten personelin veya üçüncü tarafların güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokan, tesisata bir güvenlik işlevini yerine getirmek üzere takılan ve emniyet analizi ile belirlenen herhangi bir ana aksamı, bir aksam grubunu, alt tertibatı veya bir ekipmanın komple tertibatı ya da tesisata takılan herhangi bir tertibatı,

h) Esas yapımcı: Bir tesisatın yapımını üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Çalışma uygunluğu: Tasarım ve gerçekleştirmede etkisi olan ve tesisatın emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli olan bütün teknik şartları ve tedbirleri,

j) Bakım uygunluğu (sürdürülebilirlik): Tasarım ve gerçekleştirmede etkisi olan ve tesisatın güvenle işleyebilmesi için tasarımlanan bakım için gereken bütün teknik şartları ve tedbirleri,

k) Avrupa spesifikasyonu: Bir Avrupa standardının, bir ortak teknik şartnameye, bir Avrupa teknik onayına veya bir ulusal standardına dönüştürülmesini,

l) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Kanun ile bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu ve ayrıca Avrupa Birliği üyesi ülkelerde faaliyet gösteren diğer Onaylanmış Kuruluşları,

m) CE Uygunluk İşareti: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

n) Uygunluk Değerlendirmesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

o) AT Uygunluk Beyanı: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak üretiminin yapıldığını belirten, üretici tarafından düzenlenen yazılı beyanı,

p) AT Tip İnceleme Belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından incelenen cihazın tipinin, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunu tevsik eden belgeyi,

r) Standard: Tanınmış bir standart kuruluşu tarafından mükerrer ya da sürekli olarak kullanılmak üzere onaylanmış, ihtiyari yapıda; uluslararası bir standart kuruluşu tarafından kabul edilerek kullanıma sunulan bir uluslararası standart, bir Avrupa standart kuruluşu tarafından kabul edilerek kullanıma sunulan bir Avrupa standardı ya da ulusal bir standart kuruluşu tarafından kabul edilerek kullanıma sunulan bir ulusal standart şeklindeki teknik düzenlemeyi,

s) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Üye ülkeler tarafından Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirilen, kuruluşların ortak mutabakatı ile hazırlanarak Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan ihtiyari düzenlemeyi,

t) Uyumlaştırılmış Ulusal Standard: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

u) Ulusal standard: Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan standardları,

v) Piyasaya Arz: Ürünün tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

y) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından, cihazın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya cihaz piyasada iken bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Genel Hükümler, Temel Şartlar ve Standardlar

Genel hükümler

Madde 5 — Bu Yönetmelik, insanları taşımak üzere tasarlanan kablolu taşıma tesisatına uygulanır.

Bu Yönetmelik, kapsamında yer alan kablolu taşıma tesisatının, alt sistemlerin ve emniyet parçalarının 6 ncı maddede belirtilen temel şartlara uygunluğun sağlanması ve garanti edilebilmesi için gerekli ve yeterli uyumlaştırma hükümlerini içerir.

Mevcut tesisatın, alt sistemlerin veya emniyet parçalarının önemli özelliklerinde hizmete girmesi amacıyla Bakanlıkça izin verilmesini gerektiren değişiklikler yapılması durumunda, bu değişiklikler ve bunların bir bütün olarak tesisata yansımaları 6 ncı maddede belirtilen temel şartları yerine getirmelidir.

Bu Yönetmelikte yer alan temel şartlara uyum, bu amaçla oluşturulan Avrupa spesifikasyonunun uygulanmasını gerektirebileceği hallerde de, gerektirdiğinde bu Yönetmelik diğer mevzuatı ihlal etmeden uygulanır.

Temel şartlar

Madde 6 — Tesisat ve altyapıları, bir tesisatın alt sistemleri ve emniyet aksamları, Ek II´de belirtilen ve bunlar için geçerli olan temel şartlara uygun olmalıdır.

Uyumlaştırılmış ulusal standardın Ek II´de belirtilen temel güvenlik şartları kapsaması durumunda, bu standarda göre inşa edilmiş tesisat ve altyapıları ve herhangi bir tesisatın alt sistemleri ve emniyet parçalarının ilgili temel şartlara uyduğu kabul edilecektir.

Esas yapımcının veya yetkili temsilcisinin isteği üzerine, planlanan bütün tesisat; tasarım, yapım ve hizmete alma bakımından sistemin ve çevresinin tüm emniyet hususlarını kapsayan ve geçmişteki deneyimden çalışma sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin tespit edilmesine imkan tanıyan, Ek III´te tanımlanan bir emniyet analizine tabi tutulmalıdır.

Emniyet analizi, her türlü riski ortadan kaldırmak için öngörülen tedbirleri ortaya koyan ve duruma göre Üçüncü veya Dördüncü Bölümlerin hükümleri kapsamında olması gereken emniyet parçalarının ve alt sistemlerin bir listesini içeren bir emniyet raporunun konusu olmalıdır.

Standardlar

Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamına giren kablolu taşıma tesisatıyla ilgili uyumlaştırılmış ulusal standardlar ile bunların referansları olan uyumlaştırılmış Avrupa standardlarının isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standardların ilgili olduğu bu Yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmî Gazete´de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

Komisyonun uyumlaştırılmış standardların 6 ncı maddede belirtilen şartları tam olarak karşılamadığını veya ulusal standardların söz konusu şartları artık karşılamadığını bildirmesi halinde, bu standardların uygulamadan tamamen veya kısmen çekilmesi gerektiği hususundaki Komisyon görüşüne uyulur.

Uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının olmaması halinde, Bakanlık 6 ncı maddede belirtilen temel şartların uygun bir şekilde aktarılması için önemli ve faydalı görülen mevcut ulusal standartlar ve teknik spesifikasyonlar konusunda ilgili tarafları bilgilendirmek için gerekli tedbirleri alacaktır.

Bakanlık, bir Avrupa spesifikasyonun 6 ncı maddede belirtilen temel koşulları tam olarak yerine getirmediğine kanaat getirirse, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Emniyet Aksamları

Madde 8 — Emniyet aksamları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık, emniyet aksamları için aşağıda belirtilen hususlarda her türlü tedbiri alır.

1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen temel şartlara uygun olarak imal edilmeleri halinde piyasaya arz edilmesi,

2) Tesisatın, gerektiği şekilde monte edilip bakımı yapılarak amacına uygun olarak kullanıldığında, kişilerin sağlığını ve güvenliğini veya uygun olduğunda mülkiyetin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde imal edilmesi halinde hizmete alınması.

b) Bu Yönetmelik, insanların ve özellikle işçilerin söz konusu tesisatı kullanırken, korunmalarını sağlamak için Bakanlığa gerekli şartları belirleme yetkisini etkilemez. Bu husus, tesisatın bu Yönetmelikte belirtilmeyen şekilde değiştirileceği anlamına gelmez.

c) Bakanlık, tesisatta kullanılmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine uygun emniyet aksamlarının piyasaya arz edilmesini yasaklamaz, kısıtlamaz ya da engellemez.

d) Ek IX´da gösterilen CE uygunluk işaretini taşıyan ve beraberinde Ek IV´teki AT uygunluk beyanı bulunan, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen emniyet aksamlarının bu Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

e) Bir emniyet aksamı piyasaya arz edilmeden önce, imalatçı ya da onun yetkili temsilcisi;

1) Ek V´e uygun olarak emniyet aksamını bir uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutmalı ve

2) Emniyet aksamına CE uygunluk işareti iliştirmeli ve Ek V´te belirtilen modülleri esas alarak Ek IV´e uygun bir AT uygunluk beyanı düzenlemelidir.

f) Emniyet aksamının uygunluğunu değerlendirme prosedürü, imalatçı veya onun yetkili temsilcisinin talebi üzerine bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ve bu amaçla atanan onaylanmış kuruluş tarafından yapılacaktır.

g) Emniyet aksamlarının başka hususlarla ilgili ve CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören başka yönetmeliklere tabi olması durumunda işaret, emniyet aksamının bu Yönetmeliklerin hükümlerine de uygun olduğunu göstermelidir.

h) İmalatçının veya yetkili temsilcisinin, bu maddenin (d), (e), (f) ve (g) bentlerdeki yükümlülüklere uymaması halinde, bu yükümlülükler emniyet aksamını piyasaya arz eden kişiye devrolur. Aynı yükümlülükler, emniyet aksamlarını kendisi kullanmak üzere imal edenler için de geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Alt Sistemler

Madde 9 — Alt sistemler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık, Ek I kapsamı içindeki alt sistemlerin sadece 6 ncı maddede belirtilen temel şartlara uygun olması halinde, piyasaya sunulmalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

b) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan alt sistemlerin tesisatta kullanılması için piyasaya arz edilmesini yasaklamaz, kısıtlamaz veya engellemez.

c) Ek VI´da belirtilen modele göre düzenlenen AT uygunluk beyanı ve beraberinde bu maddenin (e) bendinde belirtilen teknik dokümanlar bulunan alt sistemlerin 6 ncı maddede belirtilen ilgili temel şartlara uygun olduğu kabul edilir.

d) Alt sistemlerin incelenmesi ile ilgili AT prosedürü, imalatçı veya yetkili temsilcisinin veya imalatçı veya yetkili temsilcisi bulunmaması halinde, söz konusu alt sistemi piyasaya arz eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin talebi üzerine Bakanlık tarafından atanan 12 nci maddede belirtilen onaylanmış kuruluş tarafından yerine getirilecektir. AT uygunluk beyanı, imalatçı veya yetkili temsilcisi veya yukarıda belirtilen kişi tarafından Ek VII´ye uygun olarak AT incelemesi esas alınarak düzenlenecektir.

e) Onaylanmış kuruluş, Ek VII´ye uygun olarak AT inceleme belgesini ve bu belgenin ekinde yer alacak teknik dosyayı düzenleyecektir. Teknik dosya, alt sistemlerin özellikleri ile ilgili ve uygun olduğu durumlarda, emniyet parçalarının uygunluğunu belgeleyen bütün gerekli belgeleri içermelidir. Dosya aynı zamanda kullanım ve servis talimatlarının koşulları ve kısıtlamalarına ilişkin bütün ilgili ayrıntıları da içermelidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM


Tesisat

Madde 10 — Kablolu taşıma tesisatı ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık, tesisatın yapımı ve hizmete girmesine izin verme prosedürlerini belirler.

b) Bakanlık yapılan tesislerde yer alan Ek I´de belirtilen emniyet aksamları ve alt sistemlerin ancak amacına uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kullanıldığında, insanların emniyet ve sağlığını ya da söz konusu olduğunda mal emniyetini tehlikeye atmamaları halinde, kurulup hizmete girmelerini sağlayacak bütün uygun tedbirleri alır ve buna yönelik prosedürleri belirler.

c) Bakanlık, Ek I´de belirtilen bir emniyet aksamının ya da alt sistemin yenilikçi bir yaklaşımla tasarımlanması ya da yapılması halinde, bu konuda uygun bütün tedbirleri alır ve bu yeni parçaların ya da alt sistemlerin kullanılacağı tesisatın yapımı ve/veya hizmete girmesini özel şartlara tabi tutabilir. Bakanlık bunu gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

d) Bakanlık, tesisatın 6 ncı maddede belirtilen temel şartlara uygunluk sağlayacak şekilde tasarımlanması ve yapılması halinde, bu tesisin yapılması ve hizmete sokulmasını sağlamak için uygun bütün tedbirleri alır.

e) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen hükümler doğrultusunda, Bakanlık, beraberinde Üçüncü ve Dördüncü Bölümlere göre AT uygunluk beyanı bulunan, Ek I´de belirtilen emniyet aksamlarının ve alt sistemlerin serbest dolaşımını yasaklamaz, kısıtlamaz ve engellemez.

f) Ek I´de belirtilen emniyet aksamları ve alt sistemler ile ilgili emniyet analizi, AT uygunluk beyanı ve beraberindeki teknik dosya esas yapımcı ya da onun yetkili temsilcisi tarafından tesisatı onaylayan makama sunulmalı ve bunların bir kopyası tesisatta muhafaza edilmelidir.

g) Esas yapımcı veya yetkili temsilcisi emniyet analizi, emniyet raporu ve teknik dosyanın Bakanlığa sunulmasını ve bunların tesisatın tüm özellikleri ile ilgili belgeleri ve uygun olduğunda, Ek I´de belirtilen emniyet aksamları ve alt sistemlerin uygunluğunu gösteren tüm belgelerin içermesini sağlayacaktır. Ayrıca, işletme ile ilgili kısıtlamalar da dahil olmak üzere, servis gözetimi, ayarlama ve bakım ile ilgili gerekli şartları ve tam ayrıntıları belirten belgeler de mevcut olmalıdır.

h) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğe uygun tesisatların ülke sınırları içinde yapımı ve hizmete girmesi yasaklanamaz, kısıtlanamaz ve engellenemez.

i) Tesisin, sadece emniyet raporunda belirtilen koşullara uygun olması halinde işletilmesine izin verilir.

ALTINCI BÖLÜM


Koruma Tedbirleri

Madde 11 — Koruma tedbirleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlığın, piyasaya arz edilmiş ve amacına uygun olarak kullanılan CE işareti taşıyan bir emniyet aksamının ya da amacına uygun olarak kullanılan, Dördüncü Bölümde belirtilen AT uygunluk beyanına sahip bir alt sistemin insanların emniyet ve sağlığını ve söz konusu olduğunda mal emniyetini tehlikeye attığını tespit etmesi halinde, aksam ya da alt sistemin kullanım şartlarını kısıtlamak ya da kullanılmasını yasaklamak için uygun tüm tedbirleri alır.

Bakanlık böyle bir tedbir aldığında, kararının gerekçelerini ve uygunsuzluğun özellikle aşağıdakilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirterek Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bilgi verir.

1) 6 ncı maddede belirtilen temel şartların sağlanmaması,

2) 7 nci maddede belirtilen Avrupa spesifikasyonlarının uygulanmasının istenmesi halinde bu spesifikasyonların yanlış uygulanması,

3) 7 nci maddede belirtilen Avrupa spesifikasyonlarındaki yetersizlikler.

b) CE uygunluk işareti taşıyan bir emniyet aksamının uygun olmadığı tespit edilirse, bu işareti iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen hakkında gerekli işlem yapılır ve bu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere bildirilir.

c) AT uygunluk beyanına sahip bir alt sistemin uygun olmadığı tespit edilirse, bu işareti iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen hakkında gerekli işlem yapılır ve bu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere bildirilir.

d) Bakanlık, amacı doğrultusunda kullanılan onaylanmış bir tesisatın insanların sağlığını ve emniyetini ve uygun olduğunda mal emniyetini tehlikeye attığını tespit ederse, tesisatın çalıştırma koşullarını kısıtlamak ya da çalıştırılmasını yasaklamak için uygun tedbirleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM


Onaylanmış Kuruluşlar

Madde 12 — Bakanlık tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluşlar, EK VIII´deki asgari kriterleri ve Bakanlığın yayımlayacağı bu Yönetmeliğin uygulamaları için onaylanmış kuruluş görevlendirilmesinde esas alınan temel kriterlere dair tebliğ hükümlerini sağlamak zorundadır. İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarında ortaya konan değerlendirme kriterlerini karşılayan onaylanmış kuruluşların söz konusu kriterleri yerine getirdiği varsayılır. Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 2001/3531 sayılı “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik”te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

Bir onaylanmış kuruluşu Komisyona bildiren Bakanlık, bu onaylanmış kuruluşun Ek VIII´de belirtilen kriterleri karşılamadığını tespit ederse, bildirimini geri çeker. Bakanlık en kısa süre içerisinde durumu Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

Gerekli olduğunda, onaylanmış kuruluşların koordinasyonu 17 nci maddeye uygun olarak yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM


CE Uygunluk İşaretlemesi

Madde 13 — Bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilmiş ürünlere iliştirilecek CE uygunluk işaretine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) CE uygunluk işareti “CE” harflerinden ibarettir. Kullanılacak işaretin şekli Ek IX´da verilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 2001/3530 sayılı “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik”in 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.

b) CE uygunluk işareti her bir emniyet aksamına ayrı ayrı ve görülebilir şekilde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda aksama yapıştırılabilecek ayrılabilir etiket üzerine basılacaktır.

c) Emniyet aksamlarına üçüncü tarafları CE uygunluk işaretine ilişkin yanılgıya uğratabilecek anlam ve şekilde işaret konulması yasaktır. Diğer uygunluk işaretleri, emniyet aksamlarına CE uygunluk işaretinin görünürlüğünü ve okunaklılığını azaltılmaz ise iliştirilebilir.

d) Altıncı Bölümdeki koruma tedbirleri ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

1) Bakanlık, CE uygunluk işaretinin yanlış iliştirildiğini tespit ettiğinde, emniyet aksamının imalatçısı ya da onun yetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretine ilişkin hükümler ile uyumlu olmasını sağlamak ve Bakanlık tarafından belirlenen şartlara göre ihlali önlemekle yükümlüdür.

2) Bakanlık, uygunsuzluk devam ediyorsa söz konusu emniyet aksamının piyasaya arz edilmesini kısıtlayan ya da yasaklayan veya altıncı bölümde belirtilen usuller ile uyumlu olarak piyasadan çekilmesini sağlayan bütün gerekli tedbirleri alır.

DOKUZUNCU BÖLÜM


Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Madde14 — Bakanlık kablolu taşıma tesisatının ve emniyet aksamlarının piyasa gözetimi ve denetimini 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 2001/3529 sayılı “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” ve 9/5/2004 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM


Çeşitli Hükümler

İlgili Avrupa Birliği mevzuatı

Madde 15 — Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin insan taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı ile ilgili 2000/9/EC sayılı direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bildirim

Madde 16 — Bildirimlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlıkça, 2000/9/EC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu hususu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

b) Bu Yönetmeliğe göre, tesisat içinde yer alan emniyet aksamlarının veya alt sistemin kullanımını veya piyasaya arzını sınırlayan, yasaklayan veya tedbirler alınmasını gerektiren kararlar dayandığı sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili taraflara ve Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirilir. Bakanlık, ilgili taraflara aynı zamanda yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesindeki mevcut yasal çözümler ve bu çözümlerin zaman sınırlarına ilişkin bilgi verir.

Bakanlık bu Yönetmelikle düzenlenen alanla ilgili olarak çıkartacağı ulusal mevzuat hükümlerinin metinlerini Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

Komite

Madde 17 — Bu Yönetmeliğin uygulanması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla, gerektiğinde, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan ulusal daimi komite kurulabilir. Bu komiteye iştirak edecek kurum ve kuruluşlar ve komitenin çalışma usul ve esasları yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Mevzuat düzenlemeleri

Madde 19 — Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tebliğ yayımlamaya yetkilidir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik hükümlerinin zorunlu olarak uygulanmasına, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl sonra başlanır. Bu süre zarfında gerek bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun imal edilmiş, gerekse ilgili ulusal standarda uygun imal edilmiş ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I

BİR TESİSATIN ALT SİSTEMLERİ

Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, bir tesisat kullanım ve bakıma uygunluk göz önüne alınarak aşağıdaki altyapı ve alt sistemlere bölünür:

1. Kablolar ve kablo bağlantıları

2. Tahrik sistemleri ve frenler

3. Mekanik teçhizat

3.1. Kablo sarma dişlisi

3.2. İstasyon makineleri

3.3. Hat mühendisliği

4. Araçlar

4.1. Kabinler, koltuklar veya çekme cihazları

4.2. Süspansiyon dişlisi

4.3. Tahrik dişlisi

4.4. Kabloya bağlantılar

5. Elektroteknik cihazlar

5.1. İzleme, kontrol ve emniyet cihazları

5.2. İletişim ve bilgi teçhizatı

5.3. Yıldırımdan korunma teçhizatı

6. Kurtarma teçhizatı

6.1. Taşınmaz kurtarma teçhizatı

6.2. Taşınabilir kurtarma teçhizatı

Ek II

TEMEL ŞARTLAR

1. Amaç

Bu Ek, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f) bendinde belirtilen tesisatların, bakım ve işletmeye uygunluk da dahil olmak üzere, tasarım, yapım ve hizmete alınmaları ile ilgili temel gerekleri belirler.

2. Genel şartlar

2.1. Kişilerin güvenliği

Kullanıcıların, çalışanlarının ve üçüncü tarafların güvenliği, tesisatların tasarım, yapım ve hizmete girmeleri için temel bir şarttır.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir