“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 22.09.2020 tarih ve 2019/9 E. – 2020/158 K. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi birleşen davada davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı vekili, 04/10/2012 tarihli “Geliştirilmiş Vakumlu Cam Tüp” başlıklı TR 2011 09786 Y sayılı faydalı model başvurusunun CN102080891A sayılı Çin Patent dokümanı karşısında yenilik özelliğinden yoksun olduğunu ileri sürerek, davalıya ait TR 2011 09786 Y sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü ile Resmi Patent Sicilinden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.


Birleşen davada davacı vekili, davalı Lara Limited Şirketi adına tescilli 2011/09423 sayılı “Bir Vakumlu Cam Tüp” başlıklı faydalı model belgesinin daha önceden dünyada tescilli 3 ayrı patent nedeniyle yenilik kriterlerini taşımadığını ileri sürerek, model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya ve tüm dosya kapsamına göre; davalıya ait TR 2011 09786 Y sayılı faydalı model belgesinin 1-5 nolu tüm istemlerinin davacı delili CN 102080891 A sayılı döküman karşısında 551 sayılı KHK hükümlerine göre yenilik kriterini taşımadığını, davacıya ait TR 2011 09423 Y sayılı faydalı model belgesinin 1-8 nolu tüm istemlerinin davalı delilleri karşısında 551 sayılı KHK hükümlerine göre yenilik kriterini taşıdığı gerekçesiyle asıl dava yönünden kararın kesinleştiği görülmekle karar verilmesine yer olmadığına, birleşen 2013/389 Esas sayılı dava yönünden davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, birleşen davanın davacısı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, birleşen davada davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, birleşen davada davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 33,00 TL harcın temyiz eden birleşen davada davacıya iadesine, 19/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir