Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK
(90/396/AT)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı kapsamına giren ve kullanılacak olan gaz tipleri ve karşılık gelen tedarik basınçları Bakanlık tarafından Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilen gaz yakan cihazların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.


Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Bundan sonra ‘cihazlar’ diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105°C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,
b) Bundan sonra “donanımlar” diye anılacak olan; cebri üflemeli brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını,kapsar.
(2) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanan cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.


Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Gaz Yakan Cihazın Normal Kullanımı: Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda, bir cihazın “normal kullanımı”, imalatçının talimatlarına göre, doğru olarak tesis edilmesi ve düzenli olarak bakımının sağlanmasını, gaz yakıt kalitesindeki normal sapmalar ve besleme
basıncındaki normal dalgalanmalar altında kullanılmasını, üretim amacına uygun olarak veya öngörülebilecek şekilde kullanılmasını,
c) Gaz Yakıt: l bar basınç altında 15°C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı,
ç) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
d) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,
e) Üye Devletler: Avrupa Birliğine Üye Devletleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Emniyet, Standartlar, Piyasaya Arz ve Piyasa Gözetim ve Denetimi
Emniyet hükümleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan cihazlar ve donanımlar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–I)’de belirtilen, kendilerine uygulanabilir temel gereklere uygun olmak zorundadır.
(2) Bakanlık aşağıdaki durumlardan birine uyan cihazların ve donanımların, bu maddenin birinci fıkrasında geçen temel gereklere uygun olduğunu kabul eder.
a) Kendilerine uygulanabilen ve referans numaraları Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış standartları uygulayan ve referans numaraları Bakanlık tarafından yayımlanmış ulusal standartlara uygunluk.
b) Uyumlaştırılmış standartların olmadığı durumlarda, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen, kendilerine uygulanabilen ulusal standartlara uygunluk.


Atıf yapılan standartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen temel gereklere uygun olan ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ulusal standartların metinleri, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir. Komisyon söz konusu
ulusal standartların uygunluk varsayımını karşıladığını bildirirse, bu standartların referans numaraları Bakanlık tarafından yayımlanır.
(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen standartların, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen temel gerekleri karşılamaması halinde, durum gerekçeleri belirtilerek Müsteşarlık aracılığıyla Bakanlık tarafından,
98/34/EEC Direktifi uyarınca kurulan komiteye iletilir.

Piyasaya arz, piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde bahsedilen uygunluk değerlendirme işlemlerinden geçmiş ve 11 inci maddesinde belirtilen CE uygunluk işaretini taşıyan cihazların piyasaya arzı veya hizmete sunulması
yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.
(2) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde tanımlanmış donanımlardan, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde düzenlenen uygunluk değerlendirme belgesi bulunanların piyasaya arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.
(3) Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır ve CE uygunluk işareti taşıyan bir cihazın normal olarak kullanıldığında kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atması hususunda kesin belirtilerin bulunduğu tespit edildiğinde, bu cihazların piyasadan toplatılması veya piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanmasına yönelik kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde gerekli bütün önlemler alınır. Bakanlık, aldığı önlemleri Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir. Söz konusu bildirimde, alınan önlemlerin gerekçeleri gösterilirken özellikle ürünün uygunsuzluğunun aşağıda belirtilen hususlardan birisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirtilir.
a) Cihazın, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında atıfta bulunulan standartlara ve dolayısıyla Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–I)’deki temel gereklere uygun olmaması,
3
b) Sözü edilen standartların yanlış uygulanmış olması,
c) Sözü edilen standartların yetersiz olması.
(4) Cihazın piyasaya arzını veya hizmete sunulmasını kısıtlayıcı nitelikte alınan kararlar gecikmeksizin Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve ilgili tarafa, gerekçeleri, karara karşı başvurulabilecek yasal yollar ve süreler de belirtilmek koşuluyla bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Uygunluk Değerlendirmesi, CE Uygunluk İşareti,
Onaylanmış Kuruluşlar ve Cezai Hükümler
Uygunluk değerlendirme usulleri
MADDE 8 – (1) Seri olarak üretilen cihazların uygunluk değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 1 inci maddesine göre yapılan AT tip incelemesi.
b) Cihazların piyasaya arzından önce imalatçının aşağıdaki yöntemlerden birisini seçerek yapacağı uygunluk değerlendirmesi.
1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 2 nci maddesine göre AT tip uygunluk beyanı.
2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 3 üncü maddesine göre AT tip uygunluk beyanı (Üretim Kalite Güvencesi).
3) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 4 üncü maddesine göre AT Tip uygunluk beyanı (Ürün Kalite Güvencesi).
4) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 5 inci maddesine göre AT doğrulaması.
(2) Cihazın yalnız bir adet ya da az miktarlarda üretilmesi durumunda, imalatçı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 6 ncı maddesine göre AT birim doğrulamasını seçebilir.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra, imalatçı bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre CE uygunluk işaretini iliştirir.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler, CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve gerektiğinde uygunluk beyanının düzenlenmesi hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen donanımlara da uygulanır. Nihai cihazın temel gereklere uygunluğunu sağlamak için, donanımın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini gösteren bir belge imalatçı tarafından düzenlenir ve donanımlarla birlikte sunulur.
(5) Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili bütün kayıtlar ve yazışmalar Türkçe veya onaylanmış kuruluş tarafından kabul edilen bir dilde yapılır.


Onaylanmış kuruluşların tayini
MADDE 9 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını bu Yönetmelik ve 15/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

CE uygunluk işaretinin kullanılmasına ve cihazlara iliştirilmesine dair esaslar
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–III)’te gösterilen CE
Uygunluk İşareti ve kayıtlar, bu Yönetmelik ile 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, cihazın üzerine veya cihazda bulunan bilgi plakasına kolayca görülebilir, okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Söz konusu bilgi plakası yeniden kullanılamayacak şekilde tasarımlanmalıdır.
(2) Cihaza, CE uygunluk işaretinin şekli ve anlamı konusunda üçüncü kişileri yanıltacak başka işaretler iliştirilmez. Başka düzenleme ve standartlara uygunluğu gösteren işaretler, CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde
cihaza veya bilgi plakasına iliştirilebilir.
(3) Cihazın CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören başka yönetmeliklere de tâbi olması durumunda, CE uygunluk işareti cihazın söz konusu diğer yönetmelik hükümlerine de uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi öngördüğü ve bu dönem içinde imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti cihazın sadece imalatçının uygulamayı seçtiği yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmeliğin ilgili
hükümleri ve diğer ayrıntılar cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı, kullanma kılavuzu veya bilgi plakasında verilir.


Usulsüz olarak iliştirilmiş CE uygunluk işareti
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;
a) CE uygunluk işaretinin cihaza usulsüz olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, cihazın CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından bildirilen hususlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.
b) Uygunsuzluğun devamı halinde, Bakanlık kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde söz konusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün tedbirleri alır.


Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 12 – (1) Bakanlık cihazlar ve donanımlarının piyasa gözetimi ve denetimini 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.


Cezai hükümler
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe diğer düzenlemelerde yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
5
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
6
EK-I


TEMEL GEREKENLER

Ön Açıklama
Donanıma bağlı risklerin varolması durumunda, bu Ekteki cihazlara yönelik gerekli koşullardan doğan yükümlülükler donanıma da uygulanır.
1. GENEL ŞARTLAR
1.1. Cihazlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlandığı biçimde ve normal koşullarda kullanıldığında güvenli bir şekilde çalışarak insanları, evcil hayvanları ve malları tehdit etmeyecek şekilde tasarımlanmalı ve üretilmelidir.
1.2. Piyasaya sürüldüğünde:
 Tüm cihazlarla beraber montaj yapan kişiye yönelik teknik talimatname verilmelidir.
 Tüm cihazlarla beraber kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatı verilmelidir.
 Tüm cihazlar ve bunların ambalajları uygun uyarı bilgilerini taşımalıdır.
Talimatlar ve uyarı bilgileri Türkçe veya cihazın gönderileceği üye devletin resmi dilinde ya da dillerinde yazılmalıdır.


1.2.1. Montajı yapana yönelik teknik talimatlar, montaj, ayarlama ve servisin doğru yapılmasını ve cihazın güvenle kullanılmasını sağlayacak bütün bilgileri içermelidir.
Talimatlar özellikle:
 Kullanılan gazın türünü,
 Kullanılan gazın besleme basıncını,
 Aşağıdaki koşullar için gerekli temiz hava akışını,
 Yanma havası beslemesi için,
 Madde 3.2.3.’te belirtilen donanıma sahip olmayan cihazlar kullanıldığında tehlikeli yanmamış gaz karışımlarının oluşumunu engellemek için,
 Yanma ürünlerinin dışarı atılma koşullarını,
 Cihazların bitmiş şekliyle ilgili temel gereklere uygunluğunun sağlanmasını desteklemek amacıyla cebri üflemeli brülörlerle teçhiz edilecek ısıtma elemanlarına, ait özellikler,montajla ilgili gereksinimler ve yerine göre imalatçı tarafından önerilen kombinasyonların
listesini içermelidir.


1.2.2. Kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatlarını, güvenli kullanım için gereken tüm bilgiyi içermeli ve özellikle kullanım kısıtlamalarına kullanıcının dikkati çekilmelidir.
1,2,3, Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir.
1.3. Cihazın bir parçası olacak donanım, talimatlara uygun şekilde monte edildiğinde öngörülen amaçları doğru olarak yerine getirebilecek şekilde tasarımlanmış ve üretilmiş olmalıdır. İlgili donanıma yönelik montaj, ayar, işleyiş ve bakım talimatları sağlanmalıdır.


2. MALZEMELER
2.1. Malzemeler, kullanım amaçlarına uygun olmalı ve maruz kalacakları mekanik,kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır.
2.2. Güvenlik açısından önem arz eden malzemelerin nitelikleri cihazların imalatçısı veya tedarikçisi tarafından garanti edilmelidir.


3. TASARIM VE KONSTRÜKSİYON


3.1. Genel
3.1.1. Cihazların konstrüksiyonu, normal olarak kullanıldıklarında, güvenlik unsurunu tehlikeye sokabilecek kararsızlık, şekil bozukluğu, kırılma veya aşınma oluşmayacak şekilde yapılmalıdır.
3.1.2. Cihazların ilk çalıştırılmalarında ve/veya kullanım esnasında ortaya çıkan yoğuşma cihazların güvenliğini etkilememelidir.
3.1.3. Cihazların tasarımı ve konstrüksiyonu, dış nedenlerden kaynaklanan bir yangın durumunda patlama riskini asgari düzeye indirecek şekilde yapılmalıdır.
3.1.4. Cihazların konstrüksiyonu, gaz devresine su ve istenmeyen hava sızıntısı oluşmayacak şekilde yapılmalıdır.
3.1.5. Yardımcı enerji kaynağındaki normal dalgalanmalar halinde, cihazlar güvenli olarak çalışmaya devam etmelidir.
3.1.6. Yardımcı enerji kaynağında oluşan anormal dalgalanmalar ve kesintiler ile enerjinin tekrar eski haline gelmesi güvensiz bir durum yaratmamalıdır.
3.1.7. Cihazların tasarımı ve konstrüksiyonu, elektrik kaynaklı tehlikeleri önleyecek şekilde yapılmalıdır. Uygulandığı alanda 11/1/2002 tarih ve 24637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli
Teçhizat ile İlgili Yönetmelik” de ortaya koyulan elektrik kaynaklı tehlikelerle ilgili güvenlik unsurlarına uygunluk, bu maddenin gerekleri ile eşdeğer olmalıdır.
3.1.8. Cihazın basınç altındaki tüm parçaları, güvenliği etkileyici deformasyon olmadan,maruz kaldıkları mekanik ve ısıl gerilmelere dayanmalıdır.
3.1.9. Cihazların, tasarımı ve konstrüksiyonu, güvenlik, kontrol veya düzenleme ekipmanında meydana gelecek bir aksaklığın tehlikeli bir durum yaratmasını engelleyecek şekilde yapılmalıdır.
3.1.10. Cihazın güvenlik ve kontrol ekipmanları ile donatılması durumunda, güvenlik ekipmanlarının işleyişi, kontrol ekipmanları tarafından devre dışı bırakılmamalıdır.
3.1.11. Üretim safhasında sabitlenen ya da ayarlanan ve kullanıcı ya da montaj yapan tarafından müdahale edilmemesi gereken cihazın bütün parçaları uygun şekilde korunmalıdır.

3.1.12. Manivela kolları ile diğer kontrol ve ayar donanımı açıkça işaretlenmeli ve taşıma ve kullanımda herhangi bir hatayı önlemeye yönelik uygun talimatlar verilmelidir. Bunların tasarımları ayarların kazara değiştirilmesini önleyecek şekilde yapılmalıdır.


3.2. Yanmamış Gaz Çıkışı
3.2.1. Cihazların konstrüksiyonu, gaz sızıntı miktarı tehlikeli boyutta olmayacak şekilde yapılmalıdır.
3.2.2. Cihazların konstrüksiyonu, yanmamış gazın cihaz içinde tehlike yaratacak birikimini önlemek için ateşleme, yeniden ateşleme ve alevin sönmesinden sonraki gaz çıkışını sınırlayacak şekilde yapılmalıdır.
3.2.3. Kapalı mekanlarda ve odalarda kullanılacak cihazlar, söz konusu mahallerde yanmamış gazın tehlike yaratacak birikimini engelleyen özel bir donanıma sahip olmalıdır.
Bu tip donanımlarla donatılmamış olan cihazlar, yanmamış gazların birikip tehlikeli boyutlara ulaşmasının önlenmesi için sadece yeterli derecede havalandırmaya sahip alanlarda kullanılmalıdır.
Bakanlık isterse kendilerine özgü koşulları da göz önüne alarak, kendi sınırları dahilinde bu tür cihazların tesis edilebilmesi için kabul edilen yeterli havalandırma şartlarını belirleyebilir.
Bu cihazların kendilerine özgü özellikleri dikkate alınarak tanımlanmalıdır. Büyük mutfak cihazları ve toksik bileşenler içeren gazlarla çalışan cihazlar yukarıda adı geçen donanımlara sahip olmalıdır.


3.3. Ateşleme
Cihazlar normal kullanıldıklarında:
 Ateşlemenin ve yeniden ateşlemenin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini,
 Çapraz ateşlemeyi, garanti altına alacak şekilde yapılmalıdır.


3.4. Yanma
3.4.1. Cihazların konstrüksiyonu, normal kullanıldıklarında, alev kararlılığını temin edecek ve yanma ürünlerindeki sağlığa zararlı maddeler kabul edilebilir sınırı aşmayacak şekilde yapılmalıdır.
3.4.2. Cihazların konstrüksiyonu normal kullanıldıklarında, yanma ürünlerini kazara ortama yaymayacak şekilde yapılmalıdır.
3.4.3. Yanma ürünlerinin tahliyesi için bir bacaya bağlı cihazların konstrüksiyonu, anormal çekiş koşullarında, bulunduğu mekana tehlikeli miktarda yanma ürünü yaymayacak şekilde yapılmalıdır.
3.4.4. Konutlarda bağımsız olarak kullanılan bacasız ısıtma cihazları ile bacasız şofbenler,bulundukları mekan veya alanda insan sağlığını tehdit edecek şekilde karbonmonoksit gazı oluşumuna sebep olmamalıdır. Bu nedenle söz konusu gaza tahmini maruz kalma süresi de göz önünde bulundurulmalıdır.

3.5. Enerjinin Rasyonel Kullanımı
Cihazların konstrüksiyonu, güncel teknolojik bilgi seviyesi ve emniyet unsurları göz önüne alınarak, enerjinin rasyonel kullanımı temin edilecek şekilde yapılmalıdır.


3.6. Sıcaklıklar
3.6.1. Cihazın taban veya diğer yüzeylere yakın yerleştirilebilecek parçaları, çevrede tehlike oluşturacak sıcaklıklara ulaşmamalıdır.
3.6.2. Cihazlarda müdahale edilebilecek düğme ve kolların yüzey sıcaklığı kullanıcı için tehlike oluşturmamalıdır.
3.6.3. Konutlarda kullanım için tasarımlanmış cihazların ısı iletimiyle ilişkili yüzey ve parçaları haricindeki dış kısımlarının yüzey sıcaklıkları, kullanıcıyı ve özellikle de tepki süresi hesaba katılması gereken çocuklar için tehlike oluşturmamalıdır.


3.7. Gıda Maddeleri ve Temizlik Amaçlı Su Bu alandaki Avrupa Topluluğu kuralları saklı kalmak kaydıyla, bir cihazın üretiminde
kullanılan malzeme ve parçalar, temas halinde bulunabilecekleri gıda maddelerinin veya temizlik amaçlı kullanılan suyun kalitesini bozmamalıdır.

EK-II
UYGUNLUĞUN SERTİFİKALANDIRILMASI PROSEDÜRÜ


1. AT TİP İNCELEMESİ
1.1. AT tip incelemesi; tasarımlanan üretimin bir numunesi olan ve bu yönetmeliğin kapsamına giren bir cihazın, Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun onaylanmış kuruluş tarafından incelenmesi ve sertifikalandırılmasıdır.
1.2. Tip incelemesi için başvuru, imalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından tek bir onaylanmış kuruluşa yapılır.
1.2.1. Başvuru şunları içerir:
– İmalatçının adı ve adresi; eğer başvuru temsilci tarafından yapılmışsa temsilcinin adı ve adresi,
– Başvurunun önceden başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir taahhütname,
– EK IV’de açıklanan şekilde bir tasarım dokümantasyonu
1.2.2. Bundan sonra “tip” olarak adlandırılacak olan ve üretimin numunesi olan cihaz, imalatçı tarafından onaylanmış kuruluşa teslim edilir. Onaylanmış kuruluş test programı için gerekirse daha fazla tip numunesi isteyebilir.
Tip, ürünün varyasyonlarını da içerebilir, ancak bunlar risk açısından farklı özelliklere sahip olmamalıdır.
1.3. Onaylanmış Kuruluş
1.3.1. Tasarım dokümantasyonunu inceleyerek ve tipin tasarım dokümantasyonuna uygun üretildiğini onaylamalı ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların uygulanabilir hükümlerine ve bu yönetmeliğin gerekli koşullarına uygun tasarımlanmış
elemanları saptamalıdır.
1.3.2. Yönetmenliğin 5 inci maddesinde belirtilen standartların uygulanmadığı durumda, imalatçının benimsediği çözümlerin temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, uygun muayene ve/veya deneyleri uygular ya da uygulatır.
1.3.3. İmalatçının ilgili standartları uyguladığı hallerde, bu uygulamanın etkin olarak yapılıp yapılmadığını, dolayısıyla da temel gereklere uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için uygun inceleme ve/veya deneyleri yapmalı veya yaptırmalıdır.
1.4. Tip, bu yönetmelik hükümlerine uygunluk sağladığı takdirde onaylanmış kuruluş müracaatçıya AT tip inceleme sertifikası tanzim etmelidir. Söz konusu sertifika, inceleme sonuçlarını, varsa sertifikanın geçerliliğine ilişkin koşulları, onaylanan örnek tipi tanımlayıcı
verileri ve yerine göre tipin işlevlerinin tanımlamalarını içermelidir. Teknik resim ve şemalar gibi ilgili teknik dokümanlarda sertifikaya eklenmelidir.

1.5. Onaylanmış kuruluş, AT tip inceleme sertifikasının verildiğini ve madde 1.7’de belirtilen tipe yapılan eklemeleri, diğer onaylanmış kuruluşlara derhal bildirmelidir. Bu kuruluşlar AT Tip-inceleme sertifikasının ve/veya eklerinin birer kopyası ile geçerli gerekçe göstererek yapılan muayene ve deney raporlarının birer kopyasını talep edip temin edebilirler.
1.6. AT tip inceleme sertifikası vermeyi reddeden ya da bunu iptal eden onaylanmış kuruluş gerekçelerini de belirterek bu kararını sırasıyla kendisini yetkilendiren Bakanlık ve diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir.
1.7. İmalatçı, onaylı tipte yapılan ve temel gereklere uygunluğu etkileyebilecek tüm değişikliklerden AT tip inceleme sertifikası veren onaylanmış kuruluşu haberdar eder.
Onaylı tipte yapılan değişiklikler, temel gereklere ya da cihazın kullanımına yönelik uyulması zorunlu koşullara uygunluğunu etkiliyorsa, bu değişikler için AT tip inceleme sertifikasını veren onaylanmış kuruluşun ek onayı gerekir.
Bu ek onay, orijinal AT tip inceleme sertifikasına ek şeklinde verilir.


2. AT TİPE UYGUNLUK BEYANI
2.1 AT tipe uygunluk beyanı, imalatçının ilgili cihazların, AT tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe uygunluklarını ve cihazların bu yönetmeliğin temel gereklerini karşıladıklarını beyan etmesidir. İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, her cihaza CE
uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir.
Bu uygunluk beyanı birden fazla cihazı kapsayabilir ve imalatçı tarafından muhafaza edilir.
CE uygunluk işaretinin yanına, aşağıda madde 2.3’de belirtilen rasgele denetimlerden sorumlu onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası da konulmalıdır.
2.2. İmalatçı, mamulün nihai muayenesi ve deneyi de dahil olmak üzere imalat süreci sonunda elde edilen üretimin homojen olmasını ve cihazların AT tip inceleme sertifikasında belirtilen örnek tipe ve bu yönetmeliğin ilgili temel gereklerine uygun olmasını teminen gerekli tüm önlemleri almalıdır. İmalatçı tarafından seçilecek onaylanmış kuruluş madde 2.3’de belirtilen şekilde cihazlar üzerinde rasgele denetlemeler yapmalıdır.
2.3 Cihazların yerinde denetimi, onaylanmış kuruluş tarafından rasgele olarak bir yıllık ya da daha az aralıklarla yapılmalıdır. Yeterli sayıda cihaz incelenmeli ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen uygulanabilir standartlarda düzenlenen uygun deneyler veya eşdeğer deneyler bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu sağlamak için uygulanır.
Her seferinde onaylanmış kuruluş, bu deneylerin kısmen mi, tamamen mi uygulanacağına karar verir. Bir ya da daha fazla cihaz onaylanmazsa, bunların pazarlanmasını engelleyici önlemler onaylanmış kuruluş tarafından alınır.


3. AT TİPE UYGUNLUK BEYANI ( ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ)
3.1. AT tipe uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi) imalatçının, cihazların AT tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe ve bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu belirterek, aşağıda madde 3.2’deki yükümlülüklerini yerine getirmesidir. İmalatçı ya da
Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi her cihaza CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Bu beyan birden fazla cihazı kapsayabilir. Beyan,imalatçı tarafından muhafaza edilir. CE uygunluk İşareti AT gözetiminden sorumlu
onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

3.2. İmalatçı, cihazların AT tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe ve bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu temin eden bir kalite sistemi uygular.İmalatçı madde 3.4’de belirtilen AT gözetimine tabidir.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir