“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/12/2015 tarih ve 2013/94-2015/323 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı – karşı davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili …’ın “EFT POS Çoklu geçiş kapısı” adını verdiği buluşu için TPE nezdinde 23.11.2010 tarihinde 2010/09610 numara ile tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun 21.12.2010 tarihinde bültende yayınlandığını, davalının müvekkilinin tescilini yaptırdığı buluşun aynısını taklit ettiğini ve kullandığını ileri sürerek asıl davada davalının patent haklarına karşı olan tecavüz ve ihlalinin tespitine ve önlenmesine, uğradıkları zararın tespitine, müvekkilinin yoksun kaldığı kazanç sebebiyle şimdilik 5.000,00 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş karşı dava yönünden davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, tespit isteyen tarafın dayandığı 2010/09610 numaralı patent başvurusunun halen başvuru aşamasında olduğunu, müvekkilinin davacı buluşunu kullanmadığını savunarak asıl davanın reddini, karşı dava olarak da davacının incelemesiz patentinin hükümsüzlüğü ve terkinini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacı/karşı davalıya ait TR 2010/09610 numaralı incelemesiz patentin, 1-4. istemlerinin yeni olmadığı, 5. istemin patent başvuru kapsamını aştığı, patentin, 1. isteminin tam ve açık olmadığı, bu patentin patent verilemeyecek konular arasında olduğu gerekçesiyle karşı davanın kabulü ile patentin hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine, asıl dava yönünden patentin hükümsüzlüğü nedeniyle geriye dönük olarak patentten doğan hakların doğmamış sayılacağından patent hakkına tecavüze yönelik talepler ile maddi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı- karşı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava, incelemesiz patente tecavüzün tespiti ve meni, karşı dava ise incelemesiz patenin hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup, mahkemece asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne karar verilmiştir. Karşı dava yönünden incelemesiz patentin hükümsüzlüğüne ilişkin olarak TMK 6. ve HMK 190. maddelerine göre ispat külfeti karşı davacıya aittir. Mahkemece alınan bilirkişi raporu üzerine hükümsüzlük davasının davalısı tarafından ileri sürülen itirazların yerinde görüldüğünden bahisle mahkemece yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ise de, bilirkişi masraflarının itiraz edene yükletilmesine dair kesin süre içeren ara kararı oluşturulmuştur. Oysa, az önce de açıklandığı üzere hükümsüzlük davasında ispat külfeti karşı davacıda olduğuna göre, mahkemece raporun yetersiz olduğuna kanaat getirilmesi halinde yeni bir bilirkişi incelemesi için gerekli olan ücret ve masrafların yatırılması yükümlülüğü de iddia eden taraf üzerinde olduğundan mahkemece bu hususta ispat külfetini tersine çevirecek şekilde ara kararı oluşturulmak suretiyle yazılı gerekçe ile karşı davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.


2- Bozma sebep ve şekline göre, davacı-karşı davalının (1) numaralı bent dışındaki sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı- karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı-karşı davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı- karşı davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 11/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir