Dava Açma Süresi; Dava, 10 yıllık hak düşürücü süre dolduktan sonra açılmıştır.

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ 2005/3420 ESAS, 2005/10371 KARAR

DAVA AÇMA SÜRESİ

“İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 25.11.2004 tarih ve 2002/511-2004/694 sayılı kararın Yargıtay incelemesi duruşmalı olarak davacılar vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 25.10.2005 gününde davacılar avukatları M….. ve Z… ile davalı avukatları Uğur ve T….. gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili; müvekkili B? ? Star Tekstilien A.G.nın 1975 yılında kurulduğunu ve “B? ? Star” markası harf ve logo olarak 1979 tarihinde İsviçrede 25. sınıf ürünler için tescil ettirdiğini, diğer müvekkili B? ? Star Holding A. G. nin de aynı markaya ilişkin ürün yelpazesini genişletmek amacıyla 05.03.1993 tarihinde Fransız M? ? Engineden devraldığını, aynı markanın Amerika kıtası ülkelerinde davacı O? ? Trading A.G. adına tescilli olduğunu ve bu müvekkilinin diğer davacı B? ? Star İ…… GMBH ile imzaladığı lisans sözleşmesi ile lisans verdiğini, anılan markanın dünyada 100ü aşkın ülkede tescilli olup, Paris sözleşmesi 1.mükerrer 6. maddesi gereğince tanınmış marka olduğunu, ayrıca 13.08.1979 tarihinden OMPİ tarafından tescil edildiğini, markanın 22.04.1992 tarihinde de davacı B? ? S? ? Tekstilien A.G. adına tescili için yapılan başvurunun 25. sınıf emtea açısından (5) inci Sınai Mülkiyet Dairesince reddedildiğini, keza Holding bünyesindeki B? ? Star J…. G…..Şirketinin 13.10.1995 tarihli 25. sınıf için yaptığı tescil başvurusunun da davalı Y? ?. A.Ş.nin markası nedeniyle reddedildiğini, red gerekçesini oluşturan markanın sahibi davalı Yıldızın 1992 yılında B? ? Star E……. ve T….. Giyim San. Tic. A. Ş. unvanı ile elektronik ve seramik alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olmasına rağmen 25. sınıf için marka tescil ettirmesinin ana sözleşmesindeki iştigal konusu ile uygun düşmediğini ve fiilen de tekstil işiyle meşgul olmadığını, şirketin unvanının, 13.01.1998 tarihli ana sözleşme değişikliği ile B? ? Star E…… ve T….. Giyim San. A.Ş. olarak değiştirilip faaliyet alanının da genişletilerek tekstilciliği de kapsamına aldığını, bu şirketin tescilli markalarını muvazaalı olarak 12.06.2002 tarihinde diğer davalı T? ? A. Ş. ne devrettiğini davalı şirketlerin tescilinin kötü niyetli olduğunu ileri sürerek 130294, 148612, 190494, 190495 nolu markaların hükümsüz olduğunun saptanarak sicil kayıtlarının terkinini, taraflar arasındaki muarazanın giderilmesine, haksız rekabetin tespit ve önlenmesi ile maddi durumun ortadan kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalılar vekili, davanın 551 Sayılı markalar Kanunu ve gerekse 556 sayılı KHK’da öngörülen hak düşürücü süre dolduktan sonra açıldığını, davacıların markayı devraldıkları tarih ve lisans hakkı sahibi oldukları tarihin, müvekkilini, marka tescil tarihinden sonraki tarih olduğunu, davacıların müvekkilinin marka tescilini bilmelerine rağmen uzun süre dava açamamış olmaları, aksine müvekkilleri ile ticari ilişkilerini sürdürmüş olmaları karşısında 10 yılı aşkın süre sonra dava açmalarında iyi niyet bulunmadığını, davacıların markasının tanınmış marka olmadığını, savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, davalı adına “B? ? STAR” markasının 22.12.1997, 19.11.1993, 24.10.1991 tarihlerinde tescil ettirildiği ve diğer sınıflar yanında 25. sınıf emtea içinde tescilin kapsadığı, tarihsiz olan, ancak noterce 22.05.1998 tarihinde onaylayan sözleşme ile “B? ? STAR” markasının Türkiye’de davalı şirket tarafından kullanılmasına davacı yanın itiraz etmediği, 4. Ticaret Mahkemesinin kesinleşen ilamı ile de markanın davalı B? ? Star E…… A. Ş. ne aidiyetinin belirlendiği marka tescilleri üzerinden 10 yıla yakın bir süre geçtikten sonra davacı yanın bu markaların hükümsüzlüğünü ileri sürüp, markaların, davacıların, markalarının tanınmışlığından yararlanmak için tescil ettirildiğine ilişkin itirazlarının M. K. nun 2. maddesi kapsamında yerinde görülmediği, dava konusu markaların tescilli olarak davalılarca kullanılmakta olduğunun bilinip bu markaların Türkiye’de kullanım hakkının davalılara ait olduğunun sözleşme ile teyit edildikten sonra, bu markaların kendilerine ait markalardan yararlanmak amacıyla tescil ettirildiği şeklindeki itirazın samimi görülmediği, uzun süre ses çıkarılmaksızın markaların kullanılmasına rıza gösterilmekle aslında bu rızanın daha başlanğıçta var olduğu da nazara alınarak davacıların dava açma hakkını kaybettikleri ve davada iyiniyetli olmadıkları gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalının dava konusu edilen “B? ? STAR” markasını 24.10.1991 tarihinde tescil ettirdiği, bu tarihte davacılar adına Türkiye’de marka tescilinin bulunmadığı, 22.04.1992 tarihinde davacı B? ? Star T…… A. G. adına tescil isteminde bulunulması üzerine davalının tescilli markası göz önünde bulundurularak istemin reddedildiği, bu karar aleyhine davacı B? ? Star T……. A. G. tarafından yasa yollarına başvurulmadığı, davalının marka tescilinin 1992 yılında davacı yanca öğrenilmesine rağmen uzun süre dava konusu tescilli markasının kullanılmasına ses çıkarılmadığı gibi taraflar arasında 1996 yılından itibaren ticari ilişkinin yürütüldüğü, bu kapsamda taraflar arasında “B? ? STAR” markasının kullanımı ve bu marka adı altında üretim /pazarlama yapılması amacıyla yeni bir şirket kurulması görüşmeleri yapılıp protokol ve sözleşmeler imzalandığı, nihai olarak ta 07.09.2001 tarihli fesih ihtarı ile yargılama sırasında inkar edilen anlaşmanın feshedildiğinin bildirildiği, bu şekilde davalının markasının tesciline uzun süre ses çıkarılmamış olması karşısında davalının marka tescilinde kötü niyetli olduğu iddiasının dinlenemeyeceği; 556 sayılı KHK nun 42/a maddesinde öngörülen 5 yıllık dava açma süresinin tescilde kötü niyetli olunması halinde tatbik yeri olmayıp süre söz konusu değil ise de, somut olay açısından kötü niyetin kanıtlanamamış olmasına ve esasen davacıların hükümsüzlük davasında iyi niyetli olmadıklarının mevcut deliller ile kanıtlanmış bulunmasına göre davacılar vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, taktir edilen 400.00 YTL duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 27.10.2005 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir