T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2007/10904 K. 2008/14049 T. 15.12.2008

 Ayırt Edici Vasfın Oluşup Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararları; NEO ve BANT kelimelerinden oluşan ve yeni bant anlamına gelen NEOBANT dava konusu olmuştur.

#AYIRT EDİCİLİK NİTELİĞİ #

( Dava Konusu İbarenin Tescili İstenen Flasterler Bandajlar Ortopedik ve Destekleyici Bandajlar Dışında Kalan Ürünler Yönünden İptaline Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı ) YANILTICILIK UNSURU ( Dava Konusu İbarenin Tescili İstenen Flasterler Bandajlar Ortopedik ve Destekleyici Bandajlar Dışında Kalan Ürünler Yönünden İptaline Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı ) YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU KARARININ İPTALİ ( Dava Konusu İbarenin Tescili İstenen Flasterler Bandajlar Ortopedik ve Destekleyici Bandajlar Dışında Kalan Ürünler Yönünden İptaline Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı ) KHK-556/m.7

ÖZET : Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının NEO ve BANT kelimelerinden oluşan ve yeni bant anlamına gelen dava konusu ibarenin tescili istenen flasterler, bandajlar, ortopedik ve destekleyici bandajlar dışında kalan ürünler yönünden iptaline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 31.05.2007 tarih ve 2007/71-2007/134 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Mustafa Şenel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, NEO ibaresiyle başlayan bir çok marka sahibi olan müvekkilinin “NEOBANT” ibaresinin hijyenik ürünler ve tıbbi ortopedik malzemeler sınıflarında ticaret markası olarak tescili için davalıya başvurduğunu, davalının nihai olarak Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararıyla başvuruyu 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-c ve f bentleri gereğince reddettiğini, oysa başvuru konusu ibarenin ayırt edici nitelikte olduğunu, vasıf, cins, nitelik belirtmediğini, herhangi bir yanıltıcılık unsuru da taşımadığını ileri sürerek Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptaline ve başvuru konusu ibarenin tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, kurum tarafından yapılan işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğunu, başvurunun tescilinin 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-c ve f maddeleri nedeniyle mümkün olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan delillere göre, davacının tescil başvurusunun konusu olan ibarenin ayırt edicilik vasfını haiz olduğu, vasıf, nitelik belirtmediği gibi yanıltıcılık da taşımadığından marka olarak tescilinin mümkün olduğu, tescil talebinin ise vakitsiz olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 03.11.2003 gün ve M-1832 sayılı kararının iptaline, tescil isteminin reddine dair verilen karar Dairemizce  NEO ve BANT kelimelerinden oluşan ve yeni bant anlamına gelen dava konusu ibarenin tescili istenen flasterler, bandajlar, ortopedik ve destekleyici bandajlar için anılan hüküm gereğince tescil edilemeyeceği gözetilmeksizin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının bu ürünler yönünden de iptali doğru görülmemiş gerekçesiyle bozulmuştur.

Mahkemece bozma ilamına uyularak davanın kısmen kabulü ile ve YİDK’nun 03.11.2003 tarih M-1832 sayılı kararının, flasterler, bandajlar, ortopedik ve destekleyici bandajlar dışında kalan ürünler yönünden iptaline karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0.90 YTL. temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 15.12.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir