“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ


DAVA :

Davacı, rekabet yasağına dayanan maddi ve manevi tazminat alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.


Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.


Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


Y A R G I T A Y K A R A R I


Davacı işveren, davalı …’ün kendi şirketleri bünyesinde, pazarlama elemanı olarak çalıştığı sırada, şirketlerinin iştigal konuları ile aynı konularda faaliyet gösteren … Fikri Haklar ve Kalite Yönetim sistemleri Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti adında benzer bir şirket kurarak, marka patent, tasarım ve faydalı model konularında faaliyette bulunduğunu ve danışmanlık hizmetleri verdiğini, ayrıca …ismiyle internet sitesi kurduğunu, kurdukları şirketin aynı semtte, aynı konularda faaliyet gösterdiğini, böylece davalı tarafın kendilerine karşı haksız rekabette bulunduğunu, …’ün şirketlerindeki işten ayrılırken hiçbir adres patent müşterisine gitmeyeceğini, aksi takdirde işin bedelini ödeyeceğini, adres patentte çalışan personel ile iş ilişkisine girmeyeceğini şirketine almayacağını taahhüt ettiğini, buna rağmen davalının kendilerine ait şirket çalışanlarını kendi kurdukları yeni şirkete yönlendirdiğini, davacı şirketin müşterilerine ait işleri, kendi adına yaparak haksız kazanç elde ettiğini, gizlice marka tescil başvuruları yaptığını iddia ederek, davalı tarafın yaptığı haksız rekabetin tespiti ve haksız rekabet ve taahhüde aykırılıktan dolayı meydana gelen 8.151,00 TL maddi tazminat ile 50.000,00 TL manevi tazminatın davalı … ile davalının kurduğu şirketten tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Dava asliye ticaret mahkemesine açılmış, mahkemece verilen görevsizlik kararı üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından davacı işçi yönünden tefrik kararı verilerek davalı şirket bakımından davanın asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği yönünde bozma kararı verilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak işçi yönünden davanın tefriki ile iş mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmiştir.


İş mahkemesince yapılan yargılama sonunda, daha önce asliye ticaret mahkemesi tarafından alınan bilirkişi raporuna göre karar verilerek maddi tazminat isteğinin kısmen kabulüne manevi tazminat talebinin reddine dair hüküm kurulmuştur.


Kararı yasal süresi içinde taraflar vekilleri temyiz etmiştir.


Davacının talebi haksız rekabete dayalı maddi ve manevi tazminata dair olup, aynı isteklerle husumet, daha önce şirkette çalışmış olan gerçek şahıs ile bu kişinin kurduğu şirkete yöneltilmiştir. Dosya içeriğine göre verilen tefrik kararı sonrasında asliye ticaret mahkemesinde devam eden davada yeniden bilirkişi raporları alınmış ve yargılama henüz tamamlanmamıştır.


Haksız rekabete dayanan tazminat taleplerinde davanın ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir ise de Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin davalı gerçek şahıs yönünden verdiği karar bağlayıcı olmakla ticaret mahkemesindeki davanın sonucu beklenmeli ve buna göre tahsilde tekerrüre yol açamayacak şekilde davalı … yönünden de bir karar verilmelidir.

Mahkemece asliye ticaret mahkemesinde görülen davanın sonucu beklenmeden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 18.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir