“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ankara 1. İş Mahkemesi
TARİHİ : 09/02/2011
NUMARASI : 2010/584-2011/26

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, davacının davalılardan asıl işveren Türk Patent Enstitüsüne ait iş yerinde alt işveren bünyesinde çalıştığını, en son olarak davalı alt işveren ….. San. Ticaret Ltd. Şirketi bünyesinde çalışırken iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek müvekkilinin işe iadesine ve kanuni haklarına karar verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı Türk Patent Enstitüsü vekili, müvekkili kurumun ihale makamı olduğunu, davacının şirket işçisi olduğunu ve iş sözleşmesinin diğer davalı şirket tarafından feshedildiğini bu sebeple husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini talep etmiştir. Davalı …Şti.’ne usulüne uygun dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edildiği halde davaya cevap vermemiş ancak şirket yetkilisi tarafından SGK bildirgeleri, hizmet sözleşmesi, maaş bordroları ve çalışan işçi sayısı bildirilmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığının ihale makamı olduğu, diğer davalı ile ihale sonucu sözleşme yaptığı, ihale süresi ve davalı şirketin faaliyeti sona ermeden iş sözleşmesinin sona erdirildiği, bu sonucun davalı işveren şirketten kaynaklandığı, şirketin faaliyetinin devam etmesi sebebiyle işçi davacıyı bir başka birimde görevlendirme imkanının bulunduğu, buna rağmen soyut sebeplerle iş sözleşmesinin sona erdirilmesi yoluna gidildiği, ihale makamı olan diğer işverenin işe iade durumunda sorumlu tutulması halinde, ihale alan tüm işverenlerin işçilerinin bu yolla devlet kurumlarına geçiş yapabilecekleri göz önüne alınarak ihale makamı yönünden davanın reddi gerektiği, davacının iş sözleşmesinin davalı şirket tarafından geçerli sebeple feshedildiğine dair her hangi bir belge ibraz edilmediğinden davacının iş sözleşmesinin davalı şirket tarafından geçersiz sebeple  feshedildiği gerekçesiyle, davalı Türk Patent Enstitüsü hakkında açılan davanın reddine, işçinin İrem Ltd. Şti.’nde işe iadesine, işe başlatmama tazminatının altı aylık ücret seviyesinden belirlenmesine karar verilmiştir. 


Hüküm  davacı  ve  …. Şti.  vekili tarafından temyiz edilmiştir.          

Yargıtay Kararı

                                                                            
Dosya içeriğine göre, davalılar arasında 08/06/2009 tarihli, bir yıl süreli, bilgisayar hizmetlerine ait veri girişi hizmeti alımına ilişkin sözleşme bulunmaktadır. Yeni ihleyi 21/05/2010 tarihinde …Ltd. Şti. almıştır. SGK kayıtlarının tümü dosyada bulunmamaktadır. Davacı işçinin ihaleyi yeni alan alt işveren nezdinde çalışmaya devam edip etmediği anlaşılamamaktadır. Mahkemece tüm SGK kayıtları getirtilerek davacının giriş ve çıkışları incelenmeli, işçinin yeni alt işveren nezdinde çalışmasını sürdürüp sürdürmediği araştırılmalıdır. Yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


Kabule göre de, işçinin kıdem süresine göre, işe başlatmama tazminatı seviyesinin altı aylık ücretten belirlenmesi hatalıdır, bu beş aylık ücret seviyesinde olmalıdır.


SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03/05/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir