“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/07/2016 gün ve 2015/76 – 2016/205 sayılı kararı onayan Daire’nin 04/06/2018 gün ve 2016/13350 – 2018/4226 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin 2013/62315 sayılı ve “Morfose Milk Shake” ibareli marka başvurusuna davalının “MİLK SHAKE İT” ibareli markasını mesnet göstererek itiraz ettiğini, davalının yaptığı itiraz üzerine müvekkilinin başvurusunun reddedildiğini, bu karara yapılan itirazın da TPMK YİDK kararıyla reddedildiğini, oysa müvekkilinin 2006’dan beri kozmetik sektöründe faaliyet gösterdiğini ve “MORFOSE” markasının ilgili sektörde tanındığını, müvekkilinin başvurusunun önceki tescillerin serisi olduğunu, ileri sürerek YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirket vekili; müvekkilinin “MILK SHAKE” markasının 2005 yılında WIPO nezdinde tescil edildiğini ve müvekkilin gerçek hak sahibi olduğunu, markanın müvekkil ile özdeşleştiğini, başvuru ile müvekkili markasının benzer olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınmadığı anlaşılan 113,30 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 27/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir