“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 24/01/2013 tarih ve 2012/68-2013/33 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili müvekkili şirketin Türkiye’de ve dünyanın 97 ülkesinde uluslar arası 1-42. sınıfları kapsayan eşya hizmetler için tescilli “… + Şekil” dan ibaret şekil esas unsurlu mamul ve şekil markasının maliki olduğunu, “…” markasının 06, 08, 17, 19, 20. ve 24. sınıflara dahil emtialar için, “…”, “…” ve “…” markalarının 20. sınıfa dahil emtialar için davalı adına tescilli bulunduğunu, davalının markaları 556 sayılı KHK’nun 14. maddesine uygun bir kullanımının bulunmadığını ileri sürerek söz konusu markaların tüm emtialar yönünden 556 Sayılı KHK’nın 14, 42/c maddeleri uyarınca hükümsüz bulunmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının beş yıllık hak düşürücü süreyi kaçırdığını markaların birbiriyle iltibas yaratmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece bozma sonrası yapılan yargılamada iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davalının …+Şekil ibareli markasını, tescil tarihinden itibaren ürettiği tüm ürünler bakamından “koltuk, kanepe, yatak, oturma odası takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, maksi takım (koltuk takımı), kanepe kılıfı, koltuk minderi, minder, puf kılığı ve koltuk kılıfı” emtiaları için kullandığı, …+Şekil ve … ibareli markalarını, tescil kapsamında kalan koltuk, kanepe, oturma odası takımı, yatak ve maksi takım (koltuk takımı) ürünlerinde kullandığı, … ibareli markasını da aynı ürün grubunda kullandığı, ancak … markasını taşıyan söz konusu ürünlerin tescilli ürünler kapsamında bulunmadığı, davalının … markası kapsamında tescilli ürünlere yönelik bir kullanımının bulunmadığı, …+Şekil, …+Şekil ve … markalarının tescilli olarak kullanılan ürün grupları dışındaki mallar yönünden 5 yıllık süreyi aşan kullanmama durumunun oluştuğu gerekçesiyle … markası yönünden hükümsüzlük talebinin kabulüne, …+şekil, …, …+şekil markalarının kanepe, yatak, kanepe kılıfı, koltuk kılıfı ve minder dışında kalan tescil kapsamındaki diğer mallar için hükümsüzlüklerine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 12.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir