“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29/11/2011 tarih ve 2010/242-2011/274 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkillerinin GSM üzerinden SMS yolu ile önceden belirlenen elektronik cüzdanlara ulaşımda kullanılan biletlerin dolumu konusunda incelemesiz patent belgelerinin bulunduğunu, davalıların ise içeriği ve istemleri aynı olan faydalı model belgesini tescil ettirdiklerini ileri sürerek, davalılar adına tescilli faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı şirket adına tescilli faydalı model belgesi başvurusunun davacılara ait incelemesiz patent belgesinden sonra yapıldığı, bu hali ile faydalı model belgesinin yenilik unsurunu taşımadığı, davalılar tarafından davacılara ait incelemesiz patentin incelemeli patente dönüştürülmesine ilişkin talebin davanın esasına etkili olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile davalı adına tescilli faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı … A.Ş. vekili ile davalı … temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
…- Davalı …’ın temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; mahkemece davalı … hakkında açılan davanın eldeki dava dosyasından tefrikine ve ayrı bir esasa kaydına karar verilmesine karşın bu husus gözden kaçırılarak adı geçen davalı hakkında da hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı … A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, (…) numaralı benttte açıklanan nedenlerle davalı …’în temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı … yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,… TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı … A.Ş.’den alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalı …’a iadesine, …/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir