“İçtihat Metni”Taraflar arasında görülen davaklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12.06.2012 tarih ve 2010/348-2012/122 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 07.03.2014 günü hazır bulunan davacı vekili Av. Hale Koç ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacıya ait ezdinde tescillolu nolu karşılıklı iki L den oluşan şekil ibareli markalarının bulunduğunu, arar sayılı kararı ile tanınmış olduğunun tespit edildiğini, davalının ise işbu 1985/86679 nolu karşılıklı iki L den oluşturulan şekil markasının benzerini 2008/8333 no ile tescil ettirdiğini ve aynı tür ürün üzerinde aynı şekilde kullandığını, bu durumu öğrendikten sonra Mahkemesi’nde açmış oldukları hükümsüzlük davasında 2009/125 Esas, 2010/128 Karar sayılı kararla markanın hükümsüzlüğüne karar verildiğini, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiş olmasından dolayı davalının kullanımının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, 50.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davalının markasının tescilli olduğunu, tescilde ise kötü niyetin bulunmadığını, taraf markalarının ayırt edilemeyecek kadar benzer olmadığını, ayrıca hükümsüzlük kararının da kesinleşmediğini bildirerek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının markasının hükümsüzlüğüne karar verilmişse de, verilen kararın dava tarihinde ve dava süresinde henüz kesinleşmediği, davalının nezdinde tescilli 2008/8333 nolu karşılıklı ik oluşan şekil markasını kullandığı, kullanımının tescilli markasına uygun olduğu, ayrıca davalının markasını kullanmada kusurlu olmadığı gibi markasını tescil ettirmede ve kullanmada kötü niyetli olduğunun ispat edilemediği, tescilli markanın kullanılmasının hukuka aykırılık teşkil etmeyeceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.


…/…


-2-

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4,05 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 07.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir