“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/02/2011 tarih ve 2010/246-2011/21 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 14/05/2013 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin tescilli tanınmış VESTEL markası olduğunu, davalının müvekkilinin markasını izinsiz olarak www.kadikoyvestelservisi.net adresli internet sitesinde haksız olarak kullandığını,müvekkilinin marka hakkına tecavüz ettiğini ileri sürerek müvekkilinin markasına tecavüz ve haksız rekabetin tespit ve men’ini ve yetkili bayii imajı verecek şekilde kullanıma konu www.kadikoyvestelservisi.net internet adresine erişimin engellenmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davaya yanıt vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, uyuşmazlığa konu olan www.kadikoyvestelservisi.net internet alan adının davalı … adına olduğu, internet sitesi içerisinde VESTEL markasının kullanıldığı, hem alan adında hem de site içeriğindeki davacının yetkili bayisi imajı verdiği gerekçesiyle davanın kabulü ile davacının tescilli tanınmış ve VESTEL markaları dikkate alınarak, davalının www.kadikoyvestelservisi.net alan adında VESTEL ibaresini kullanılmasını ve site içerisinde hukuki hakkı bulunmaksızın yetkili servisi imajı ile VESTEL markasının kullanılmış olmasının davacının markasının tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespit ve men’ine, bu kapsamda www.kadikoyvestelservisi.net alan adının ve erişiminin engellenmesine karar verilmiştir.


Kararı, davalı temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalının tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalının bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 16/05/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir