“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ

Taraflar arasında görülen davada … (Kapatılan) Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/09/2010 tarih ve 2008/74-2010/33 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen ….02.2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin müzik ekipmanları, mikserler ve ses sistemleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden birisi olduğunu, tanınmış “ALLEN&HEATH” markalı ürünlerinin 1995 yılından itibaren Türkiye’de de aralıksız olarak kullanıldığını, müvekkilinin uzun süre kullanım sonucu bu markaya ayırt edici nitelik kazandırdığını, markanın gerçek hak sahibinin davacı şirket olduğunu, davalının kötü niyetle davacıya ait markayı adına tescil ettirdiğini ileri sürerek, davalının davacıya ait marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden eyleminin tespitini ve önlenmesini, davalı adına tescilli “ALLEN&HEATH” ibareli markanın hükümsüzlüğünü, hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin davacının faaliyet alanı olan müzik organizasyon işleriyle iştigal etmediğini, davacının markasını Türkiye’de 1995 yılından bu yana fiilen kullandığını gösteren hiçbir delil sunmadığını, talebin haksız olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, “ALLEN&HEATH” markasının … nezdinde 9. sınıf için 02…2005 tarih ve 2005/52173 no ile davalı adına tescilli bulunduğu, davacı markasının ise aynı sınıfta 20 Mart 1997 tarihinden bu yana … Patent Ofisi’nde, 18…1996 tarihinden itibaren CTM nezdinde tescilli olduğu, aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde davacı şirket adına tescilli bulunduğu, davacının ALLEN&HEATH markasının gerçek hak sahibi olduğu, 1996’dan itibaren de Türkiye’de birçok firmayla düzenli olarak çalıştığı, davacının 1996’dan bu yana ALLEN AND HEATH LIMITED ticaret unvanı ile faaliyet gösterdiği, bu şekilde kullanım dolayısıyla ticaret unvanının ayırt edicilik kazandığı, davacının markasının tanınmış marka olmak için gerekli kriterleri de sağladığı, tüm bu açılardan davalının tescil için marka seçerken basiretli bir tacir gibi hareket etmeyerek, davacının tescil tarihinde tanınmış markasının haklı ününden yararlanma amacını taşıdığı ve tescilde kötü niyetli olduğu, ancak davalı markasının tescilli bulunduğu sürece markasını kullanımına engel olunamayacağından haksız rekabetten de söz edilemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı markasının hükümsüzlüğüne, markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespitine yönelik taleplerin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye …,… TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 14.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir