“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16.05.2011 tarih ve 2010/228-2011/176 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili müvekkili şirketin 2008/63601 sayılı ve “frow” unsurlu marka başvurusuna,başvurunun resmi Markalar Bülteninde yapılan yayınına müteakip,davalının 556 sayılı KHK’nın 8/1 maddesi uyarınca 2005/57844 ve 2008/65761 sayılı “TROW” unsurlu markalarını mesnet göstererek yaptığı itirazın TPE YİDK’nın 2010-M-2198 sayıllı kararıyla kabul edilerek başvurunun 07. ve 12. sınıf mallar yönünden reddine karar verildiğini,oysa müvekkiline ait markalar ile davalı markasının benzer olmadığını, ”frow” ibaresinin “Fastmovers-Replacement Parts-Organization Worldwide” ibarelerinin kısaltması olduğunu ve karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını iddia ederek başvurunun reddine dair YİDK kararının iptaline tescil işlemlerinin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı Sayıner Otomotiv İnşaat Elektronik Eşya San. Tic. Ltd. Şti. vekili müvekkilinin 556 sayılı KHK 8/1 maddesi uyarınca 2005/57844 ve 2008/65761 sayılı “TROW” unsurlu markaları ile davacı başvurusuna konu “FROW” unsurlu markanın karıştırma ihtimaline yol açacak ölçüde benzer olduğunu “frow”ibaresinin tüketicilerce “fastmovers-Replacement Parts-Organization Worldwide”olarak yorumlanmasının söz konusu olamayacağını, davacının kullanmak istediği markanın karıştırma tehlikesi yaratacağını savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı TPE vekili iptali istenen YİDK kararının yerinde olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre tarafların markalarının farklı renk ve şekil unsuru barındırıyor olsa bile ret gerekçesi markanın asıl unsuru olan “TROW”ibaresi ile davacı şirketin marka başvurusuna konu olan ve kısmen reddolunan markanın asıl unsuru olan “FROW” ibareleri arasında yüksek düzeyde görsel ve işitsel benzerlik olması, her iki ibarenin de kavramsal yönden bir anlamının bulunmaması ve tescili halinde sahiplerine bu ibareler üzerinde müktesep hak sağlayacak ve her zaman bir başka renk ve şekil unsuruyla seri marka oluşturabilecek olması nedeniyle “TROW” ibaresini gören, bilen, tecrübe eden ortalama tüketici kitlesinin bütüncüllük ilkesi kapsamında markanın zihninde bıraktığı iz ve intiba itibariyle daha sonradan aynı mallar üzerinde “FROW” ibaresini gördüğünde markaları aynı işletmeye ait sanabileceği veya en azından bunları farklı markalar olarak algılasa bile bunların aralarında idari-ekonomik bağlantı bulunan ve ortak kökene sahip işletmelerce üretilmiş mallar olarak algılayabileceği ve böylelikle markaların karıştırılması ihtimalinin gündeme geleceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 20.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir