“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12.05.2011 tarih ve 2009/538-2011/340 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 20.09.2006 tarihinde Adana Ticaret Odası Sicil Memurluğu’nda tescil edilerek iş hayatına başladığını, müvekkilinin Adana’da faaliyet gösteren, hidrofor imalatı ve satışı alanında onlarca işçiye istihdam sağlayan en saygın firmalardan biri olarak hidrofor denildiğinde akla gelen tek şirket olduğunu, davalının kötüniyetli olarak müvekkilinin maruf hale getirdiği “Seyhan Hidrofor” isminden istifade etmek için TPE’ye başvuru yaptığını, 02.06.2008 günü 2008/32497 numarayla yapılan bu markanın 13.07.2009 günü kabul edilerek tescil edildiğini, ancak davalı firmanın şuan da hidrofor imali işiyle iştigal etmediğini, basit tamir ve atölye işleri yaptığını, işyerinin hiçbir yerinde “Seyhan Hidrofor” ismini kullanmayan davalının, hidrofor imalatı ve satışı yapmadığı gibi ne evraklarında ne reklamlarında ne de başka herhangi bir yerde “Seyhan Hidrofor” ismini kullanmadığını ileri sürerek davalı adına tescilli 2008/32497 numaralı markanın iptal ve terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiş, birleşen davasında da, “Seyhan Hidrofor” markasının tescilinden doğan tüm hakların müvekkiline ait olduğunu ileri sürerek müvekkilinin markasına tecavüz eden davalının marka hakkına tecavüz fiilinin ortadan kaldırılmasına, 1.000 TL maddi ve 1.000 TL manevi zararın tazminine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı şirketin hidrofor satışı hizmeti bakımından 556 sayılı KHK. m.8/3 ve m. 8/5 hükmüne göre davalı …’e göre öncelik hakkı bulunduğu, hidrofor emtiası ile hidrofor satışı hizmetleri benzer türden olduğu için 556 Sayılı KHK. m.8/3 ve m.8/5 hükmü gereğince davalı …’ün 2008/32497 nolu Seyhan Hidrofor ibareli markasının hidroforemtiası bakımından hükümsüz kılınması gerektiği, davalı …’ün kötüniyetle marka başvurusunda bulunduğu, bu sebeple markanın ilgili olduğu tüm emtialar bakımından hükümsüz kılınması gerektiği, zira markanın ilgili olduğu emtialar aynı veya benzer sektörlerde kullanılan emtialar olduğu gerekçesi ile asıl dava bakımından davanın kabulü ile davalı adına tescilli 2008/32497 marka tescil numaralı Seyhan Hidrofor ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, birleşen davanın ise reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı–birleşen dosya davacısı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 30,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl davada davalı-birleşen davada davacıdan alınmasına, 20.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir