“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12.11.2019 gün ve 2018/102 – 2019/460 sayılı kararı onayan Daire’nin 21.04.2021 gün ve 2020/2137 – 2021/3895 sayılı kararı aleyhinde davacı-karşı davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş olmakla, tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Dava


Dava, patent hakkına tecavüzün tespiti ile tazminat istemine ilişkindir.

Yargıtay Kararı


Dairemiz onama ilamının davacı-karşı davalı vekili Av….’ne 15.06.2021 tarihinde tebliğ edilmesine karşın, HUMK’un 440/1. maddesi hükmünde öngörülen 15 günlük süre geçirildikten sonra, 01.07.2021 tarihinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, karar düzeltme isteminin süre yönünden reddi gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı-karşı davalı vekilinin karar düzeltme istemine ilişkin dilekçesinin süreden REDDİNE, ödediği karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyen davacı-karşı davalıya iadesine, 13.09.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir