“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 01.10.2020 tarih ve 2020/16 E. – 2020/297 K. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl davada davacı-birleşen davada davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2011 /06270 tescil numarası ile 4, 2011 /00856 tescil numarası ile 25, 2013/02458 tescil numarası ile 1, 2013/06173 başvuru numarası ile 11 endüstriyel tasarımın ve 2014/00893 başvuru nolu faydalı model, 2011/01208 nolu patent, 2013/12530 başvuru nolu faydalı model belgelerinin sahibi olduğunu, müvekkili şirket adına TPMK nezdinde kayıtlı 2011/06270-1 tescil numaralı tasarımların davalı tarafından taklit edilmek suretiyle kullanıldığını, tasarıma tecavüz ederek davalının haksız kazanç elde etmekte olduğunu ileri sürerek tasarıma tecavüzün tespiti, meni ve 1.000.- TL maddi ve 20.000.- TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı taraf tasarımının yeni ve ayırt edici olmadığını, müvekkilinin daha önce kamuya arz ettiği tasarımlardan farklı olmadığını, müvekkiline ait 2006/02426 – 2 ve davacıya ait 2011/06270 – 1 nolu tasarımlar karşılaştırıldığında tasarımların birebir aynı olduğunun görüleceğini savunmuş ve birleşen davada da davacı/birleşen davalıya ait 2011/06270 tescil numaralı endüstriyel tasarım tescil belgelerinin iptal ve hükümsüzlüğüne, endüstriyel tasarımlarının sicilden terkinine, tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, men’ i ve ref’ine, davacı tarafça müvekkili adına tescilli tasarımlar haksız ve kötüniyetli olarak üretildiğinden yoksun kalınan kârın tespiti ile maddi ve manevi tazminat talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, asıl davanın reddine; birleşen davanın kısmen kabulü ile birleşen davalı … Alüminyum San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin TPMK nezdinde tescilli 2011/06270 tescil nolu endüstriyel tasarımının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, sair taleplerin reddine karar verilmiştir.

Karar asıl davada davacı, birleşen davada davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl davada davacı birleşen davada davalının bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davacı-birleşen davada davalının bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 42,80 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl davada davacı-birleşen davada davalıdan alınmasına, 08/09/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir