“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 17.07.2020 tarih ve 2019/449 E. – 2020/307 K. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl davada davacılar-birleşen davada davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacılar-birleşen davada davalılar vekili, müvekkillerinin 2002 yılından itibaren plastik gıda aparatları üretimine yöneldiklerini, … numaralı “peynir çıkarma aparatı için bir üst kapak yapılanması” ve … numaralı “peynir dilimi ayırma ve çıkarma aparatı” başlıklı faydalı model tescil belgelerine konu buluşlarının sektörde bilinir olduğunu, davalının kötü niyetli şekilde müvekkili tarafından ortaya koyulmuş buluşları taklit ederek piyasaya sürdüğünü, müvekkillerinin haklarına tecavüz oluşturduğunu ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde müvekkilinin buluşunun birebir aynısını tescil ettirdiğini ileri sürerek yenilik özelliğini haiz olmayan davalı adına tescilli 2010/10084 numaralı faydalı model belgesinin hükümsüz kılınmasını talep ve dava etmiş; birleşen davanın ise reddini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekili, müvekkiline ait faydalı model belgesinin farklı olduğunu savunarak asıl davanın reddini talep etmiş; birleşen davada ise, davalıların müvekkilinin ürettiği ürünü üretip satmaya başladığını, faydalı model belgesinden kaynaklanan haklarına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek tecavüzün giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, birleşen dava dosyası yönünden herhangi bir bozma kararı bulunmadığı, diğer bir deyişle asıl dosya davalısı- birleşen dosya davacısına ait faydalı model belgesinden kaynaklı haklarına davacılar- birleşen dosya davalıları tarafından bir tecavüzün mevcut olduğu, yenilik unsurunu haiz olduğu dosyada tespit edilen ve Yargıtay tarafından da kabul edilen davalı- birleşen dosya davacısına ait faydalı model belgesinin, davacı-birleşen dosya davalılarına ait faydalı model belgesine tecavüzünün bulunmadığı, asıl davada, davacıların her iki talebi yönünden davanın reddine, birleşen dosyada da davanın kabulüne karar vermek gerektiği gerekçesiyle asıl davada davalı adına kayıtlı … Y numaralı faydalı model tescil belgesinin hükümsüzlüğü talebinin reddine, davacıya ait … Y numaralı faydalı model tescil belgesine tecavüzün tespiti ve meni taleplerinin reddine, birleşen davada; davanın kabulüne, birleşen dosya davacısına ait … Y numaralı faydalı model belgesinin 1 ve 2 numaralı istemlerine tecavüzün önlenmesine karar verilmiştir.


Karar, asıl davada davacılar-birleşen davada davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve asıl davanın davalısının sahip olduğu faydalı modelin kapsamı ve sınırları dışında bir kullanımının olduğunun iddia ve ispat edilmemiş olmasına göre, asıl davada davacılar-birleşen davada davalılar vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davacılar-birleşen davada davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 52,60 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl davada davacılar – birleşen davada davalılardan alınmasına, 11/01/2022 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.


Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir