“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/05/2015 gün ve 2014/139 – 2015/69 sayılı kararı onayan Daire’nin 22/06/2016 gün ve 2015/10463 – 2016/6931 sayılı kararı aleyhinde davalı müflis …Ahşap Ürünleri ve Pvc San. Tic. A.Ş. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin “DORYA” tanınmış markaları ile mobilya üretim, satış, ithalat ve ihracat işleri yaptığını, ayrıca markayı dorya.com.tr internet sitesinde, ürünlerinde, tanıtım ve evraklarında fiilen kullandığını, davalıların internet sitelerinde ve kataloglarında müvekkiline ait “DORYA” markasını izinsiz kullanmak suretiyle müvekkilinin marka hakkına tecavüz ettiklerini ileri sürerek markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ve önlenmesini, “DORYA” markasını taşıyan davalılara ait ürün, katalog gibi malzemelerin toplatılmasını, imhasını, satış ve ihracatının durdurulmasını, davalılara ait www.eurodecor.com.tr internet sitesinde markanın kullanımının durdurulmasını, ….000,00 TL maddi, ….000,00 TL manevi tazminat ve 5.000,00 TL itibar tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebinden feragat etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın davalı … Ahşap Ürünleri San. Tic. A.Ş. vekili ve davalı Müflis …Ahşap Ürünleri ve Pvc San. Tic. A.Ş. vekilinin temyizi üzerine karar, Dairemizce onanmıştır.


Davalı Müflis …Ahşap Ürünleri ve Pvc San. Tic. A.Ş. vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı müflis …Ahşap Ürünleri ve Pvc San. Tic. A.Ş. vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı müflis …Ahşap Ürünleri ve Pvc San. Tic. A.Ş. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 31,70 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/…. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı müflis …Ahşap Ürünleri ve Pvc San. Tic. A.Ş.’den alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 27/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir