“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 04/04/2017 tarih ve 2015/1056 E- 2017/188 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesince verilen 10/12/2018 tarih ve 2018/431 E- 2018/1983 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının kuruyemiş kavurma fırınında gaz yerine elektrik tesisatı ile ısıtma yapan bir buluş yaptığını iddia ederek incelemesiz patent aldığını, davalı adına tescilli incelemesiz patentin esasen 2000 yılından beri üretilip piyasada kullanıldığını, 2012 yılında keşfedilen yeni bir buluş olmadığını, davalının ayrıca elektrikli kuruyemiş kavurma makinesi ürünü için 2009 tarihinde endüstriyel tasarım tescil belgesi aldığını, bu endüstriyel tasarıma dayalı olarak müvekkili hakkında dava açtığını ileri sürerek, davaya konu davalı adına tescilli 2012/05221 tescil nolu incelemesiz patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, patentin yenilik ve buluş basamağı niteliği taşıdığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk derece mahkemesince, alınan bilirkişi raporları kapsamında davalı adına tescilli incelemesiz patentin başvuru tarihinden çok önce piyasada ve sektörde bilinen, kullanılan sistemlerden olduğu, bu nedenle patentin yenilik ve buluş basamağı özelliğine sahip olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı adına tescilli incelemesiz patentin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Bu karara karşı davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.


Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesince, davalının incelemesiz patent başvuru tarihi olan 04/05/2012 tarihi öncesinde incelemesiz patente konu elektrikli kuru meyve kavurma fırınının 12 aylık süre aşılarak piyasaya sunulduğu ve ticaretinin yapıldığı, bunun sonucu olarak sahip olduğu buluşun fonksiyonel özellikleri itibariyle yenilik özelliğini kaybettiği, davalı adına tescilli önceki tarihli endüstriyel tasarım belgesi bulunmasının bu sonucu değiştirmeyeceği gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 09/12/2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir