“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/12/2014 gün ve 2014/53 – 2014/315 sayılı kararı onayan Daire’nin 26/09/2018 gün ve 2018/3379 – 2018/5722 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2011/93929 sayılı “PAK GROUP” ibareli marka tescil başvurusunun davalı kurum tarafından ve 556 sayılı KHK’nın 7/1-b bendi uyarınca kısmen kabul kısmen reddedildiğini, söz konusu karar üzerine 2011/93929 sayılı marka başvurusunun redde konu mallar bakımından bölünmesinin talep edildiğini ve TPMK tarafından reddedilen mallar bakımından “PAK GROUP” marka başvurusunun 2011/119918 sayısını aldığını, müvekkili şirketin 1972 yılından beri PAK ibaresini sürekli ve yoğun şekilde kullandığını ve müvekkilinin ticaret unvanı ve fiili kullanımından doğan öncelikli hak sahipliği bulunduğunu, redde mesnet gösterilen PAK ibareli markaların en eski tarihlisinin 83/078919 başvuru no’lu PAK TAVUK markası olduğunu, müvekkili şirketin ve şirket bünyesindeki şirketlerin eski tarihli “PAK” ibareli marka tescil belgelerinin sahibi olduğunu ve dolayısıyla müvekkillinin aynı zamanda tescilden doğan öncelikli hak sahipliğinin bulunduğunu, müvekkili şirketin ve bünyesindeki şirketlerin eski tarihli PAK ibareli markaları ve tescilli oldukları sınıflarda başvuru konusu PAK GROUP markasının seri marka korumasından yararlanması gerektiğini ileri sürerek TPMK YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davanın kısmen kabul kısmen reddi ile TPMK YİDK kararının 01, 17, 31, 40 ,44 sınıflarda çıkartılan mal ve hizmetlerin tamamı 29. sınıfta süt tozu, meyveli yoğurtlar, salep, yenilebilir bitkisel yağlar, bilimum kuruyemişler, çerezler, ay çekirdeği içi, susam, yumurtalar, yumurta tozları, 30. sınıfta tuz, bilumum turşu yap, ürünleri katkı ürünleri, kıvam vericiler, tava yağlama maddesi, fırıncılıkta ve pastacılıkta kullanılan tava kalıp tepsi vs. her türlü kapların yağlanması için yapılmış özel sıvı ürün 32. sınıfta biralar bira yapımında kullanılan preparatlar yönünden iptaline, fazlaya dair talebin reddine dair verilen karar taraf vekillerinin temyiz itirazları üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 09/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir