“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/04/2016 gün ve 2015/37 – 2016/128 sayılı kararı onayan Daire’nin 12/09/2018 gün ve 2016/14036 – 2018/5231 sayılı kararı aleyhinde davacı-karşı davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş vekili, müvekkili şirketin TPMK nezdinde 2013/20004 numaralı “MELOKSS” ibareli başvuruda bulunduğunu, davalı yan tarafından dosyaya itiraz edildiğini ve müvekkili marka başvurusunun kısmen reddine karar verildiğini, davalı yanın itirazına mesnet olan “MELOX” ibaresinin tescilsiz olduğunu, tescilsiz bir marka sahibinin 8/3 maddesi dışında 8. maddedeki herhangi bir hükme dayanmasının mümkün olmadığını, 11.05.1998 tarihinde 98 005849 numarayla “MELOKS” markasının müvekkili adına tescil edildiğini ileri sürerek davanın kabulü ile YİDK kararının iptalini ve markanın tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş, karşı davanın reddini savunmuştur.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunmuştur.
Davalı-karşı davacı Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş vekili, müvekkili firmanın 06.03.1997 tarihinde davacı yanın “MELOKS” markası için TPMK’ye yaptığı başvuru tarihi olan 11.05.1998 tarihinden 1 yıl 3 ay önce Sağlık Bakanlığı nezdinde Melox isimli ürünün 7.5 miligramı için ruhsat başvurusu yaptığını, 05.12.1997 tarihinde ise Melox 15 mg. tablet için ruhsat talep ettiğini, müvekkili şirketin Melox adlı ürünü ilaç ruhsatının onaylandığı 06.10.1999 tarihinden beri yoğun bir şekilde kullandığını, KHK’nın 8/3 maddesi kapsamında öncelik hakkına sahip olduğunu savunarak davanın reddini istemiş, karşı davasında, davalının 2010/45360 numaralı “MELOKS” markasının kötüniyetle tescil edildiğini ileri sürerek markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davacıya ait 2013/20004 sayılı “MELOKSS” ibareli marka başvurusunun 05. sınıfta yer alan emtialar yönünden olduğu, davalı yanın “Melox” ibaresi üzerinde önceye dayalı kullanıma bağlı olarak müktesep hak sahipliğinin bulunduğu, davacı/karşı davalının 2010/45360 sayılı “MELOKS” ve bütünsel algıda hiçbir değişikliğe neden olmayacak mahiyette 2013/20004 sayılı dava konusu “MELOKSS” marka başvurularında bulunmasının basiretli bir tacir ile bağdaşmayacak mahiyette kötü niyetli başvurular olarak görülmesi gerektiği gerekçesiyle asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile 2010/45360 sayılı “MELOKS” ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine dair verilen karar davacı-karşı davalı vekilinin temyiz itirazı üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı-karşı davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı-karşı davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 151,80 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 954,90 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacı-karşı davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 23/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir