“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/06/2016 gün ve 2015/181 – 2016/176 sayılı kararı onayan Daire’nin 03/10/2018 gün ve 2016/14719 – 2018/5975 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 30. sınıfta tescil olunmak üzere “ROYAL MİNİ KUPLAR” marka başvurusunda bulunduğunu, TPMK Markalar Dairesince 556 sayılı KHK 7/1-b bendi kapsamında mesnet markalarla benzerlik taşıdığı gerekçesiyle başvurunun reddedildiğini, yapılan itiraz ile neticeten TPMK YİDK kararı ile “Çaylar, Buzlu çaylar. Sakızlar” emtiaları bakımından itirazın kabul edildiğini, diğer emtialar bakımından itirazın reddedildiğini, mesnet marka olarak gösterilen “royal” ibaresinin başvurusu yapılan marka ile benzer nitelikte olmadığını, müvekkilinin 29. sınıfta tescilli tanınmış “GOLF ROYAL” markasına dayalı kazanılmış hakları bulunduğunu ileri sürerek 06.03.2015 tarihli ve 2015-M-l 140 numaralı TPMK YİDK kararının reddedilen mal ve hizmetler yönünden iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulüne TPMK YİDK’nın 06/03/2015 tarih 2015-M-1140 sayılı kararının davacının itirazının kısmen reddi ile ilgili kısım yönünden kısmen “makarnalar, mantılar, erişteler, bal, arı sütü, propolis, toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri, dondurmalar, yenilebilir buzlar, tuz, pekmez ürünleri” yönünden iptaline, fazlaya dair talebin reddine dair verilen karra taraf vekillerinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 09/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir