“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/04/2016 gün ve 2015/44 – 2016/69 sayılı kararı bozan Daire’nin 14/05/2018 gün ve 2016/11383 – 2018/3486 sayılı kararı aleyhinde davalı TPMK vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2012/05578 sayılı 9. sınıftaki bir kısım malları kapsayan “KARACA” ibareli marka tescil başvurusuna davalı şirketin yaptığı itirazın TPMK Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından reddedildiğini, davalı şirketin YİDK’na müracaatın kabulü üzerine müvekkilinin marka başvurusunun tescil edilmediğini, müvekkilinin başvurusu kapsamında yer alan 9. sınıftaki emitaların davalı şirketin tanınmışlık düzeyine ulaşmamış markaları içinde bulunmadığını, işaretlerin tüketiciler tarafından karıştırılmayacağını ileri sürerek TPMK YİDK’nın 2014-M-16381 sayılı kararının 9. sınıftaki “Gözlükler,…” yönünden iptalini, müvekkilinin tescil başvurusunun kabulünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili, başvuruya ve itiraza mesnet markaların aynı ibareyi taşıyıp aynı tür malları kapsadığını, işaretler arasındaki yüksek düzeydeki benzerlik ve davalı şirketin redde mesnet markalarının bilinirliği dikkate alındığında müvekkilince tesis edilen kararın hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı şirket vekili, başka bilinen markalar hakkında da müracaat yapan davacının, müvekkilinin tanınmış “KARACA” markasını kötüniyetle tescil ettirmek istediğini, müvekkilinin tanınmışlığından haksız yarar sağlamayı ve işletmesel bağlantı kurmayı amaçladığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davalı TPMK vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı TPMK vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPMK vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı TPMK’dan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 27/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir