“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/06/2016 gün ve 2014/554 – 2016/168 sayılı kararı onayan Daire’nin 20/06/2018 gün ve 2016/13359 – 2018/4593 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin lider süt ve süt ürünleri markası SÜTAŞ markasının sahibi olduğunu, markanın tanınmış marka olduğunu, dava konusu “Peynes Süzme Peynir” marka başvurusunun yayınına itiraz ettiklerini, itirazın reddedildiğini ancak “SÜZME” ibaresinin müvekkil adına tescilli olduğunu, SÜZME’nin bir peynir çeşidi olmadığını, müvekkilin patentli bir yöntemle ürettiği peynir için yaratılmış bir marka olduğunu ileri sürerek TPMK YİDK kararının iptalini ve dava konusu markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunmuştur.


Davalı şirket vekili, müvekkilinin markasının asıl unsurunun PEYNES olduğunu, piyasada çok sayıda SÜZME ibareli marka olduğunu, SÜZME ibaresinin ayırt ediciliğinin zayıf olduğunu, bir peynir çeşidine işaret ettiğini, SÜZME’nin peynir yapımında kullanılan genel yöntemin belirli bir aşamasını ifade ettiğini, süzme peynirin, özel süzme tekniği (ultrafiltrasyon yöntemi) ile süzülerek yoğunlaştırılmış sütten elde edildiğini, Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’nde bu yöntemle ilgili madde bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 27/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir