“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/07/2016 gün ve 2015/224 – 2016/224 sayılı kararı onayan Daire’nin 25/06/2018 gün ve 2016/13332 – 2018/4758 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkiline ait “BISCOLATA” ibareli markanın davalı TPMK tarafından tanınmış marka olarak tescil edildiğini, davalı şirketin 2014/02238 sayılı “MİLKOLATA” ibareli kötüniyetli marka tescil başvurusuna müvekkilinin “BISCOLATA, FRUİTOLATA, FRUTTOLATA, MEYOLATA” ibareli markalarına dayanarak yaptığı itirazın davalı TPMK YİDK tarafından nihai olarak reddedildiğini, oysa başvuruya konu işaret ile müvekkili markaları arasında iltibasa sebep olacak derecede benzerlik bulunduğunu, işaretin aynı sınıflarda tescilinin istendiğini, tüketicinin firmalar arasında bağ kuracağını, başvuruya konu işaretin müvekkilinin seri markalarından sanılacağını, davalı şirketin daha önce de bir çok kez müvekkiline ait markaların benzerlerini tescil ettirmek istediğini ileri sürerek TPMK YİDK’nın 2015-M-3178 sayılı kararının iptalini, 2014/02238 sayılı “MİLKOLATA” ibareli başvurunun tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 26/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir