“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLARHUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/07/2016 gün ve 2014/79 – 2016/204 sayılı kararı bozan Daire’nin 18/06/2018 gün ve 2016/13305 – 2018/4486 sayılı kararı aleyhinde asıl ve birleşen davada davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl/birleşen davada davacı vekili, müvekkilinin 2011/63265 sayılı “GOLD” ibareli tescil başvurusuna dava dışı Globe Indüstries Corparation firması tarafından “GLOBE” ibareli markalarına dayanılarak yaptığı itirazın TPMK Markalar Dairesi Başkanlığınca reddedildiğini, dava dışı şirketin bu kez YİDK nezdinde itiraz ettiğini, YİDK tarafından müvekkilinin başvurusunun iltibasa yola açacağı düşüncesi ile itirazı kabul edildiğini, ancak işaretler arasında bir benzerliğin bulunmadığını ileri sürerek TPMK YİDK’nun itirazın kabulü yönündeki kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davalı vekili, markaların tertip tarzı, renkler ve şekil unsurları gözetildiğinde işaretler arasında iltibasa sebep olacak derecede benzerlik oluştuğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Birleşen davada davalı vekili, müvekkilinin “GLOBE” ve “ŞEKİL” markalarının tanınmışlık vasfına sahip olduğunu, özellikle renkler ve şekil unsurları dikkate alındığında taraflara ait işaretlerin 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzer olduklarından iltibasın doğacağını, 2009 yılında müvekkilinden mal ithal eden davacının kötüniyetli olduğunu, müvekkilinin tanınmışlığından haksız yarar sağlamak istediğini, davacının daha önceden de müvekkilinin bir başka markasının şeklini tescil ettirmeye çalıştığını, ancak müvekkilinin TPMK nezdindeki itirazları üzerine amacına ulaşamadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın asıl davada davalı TPMK vekili ve birleşen davada davalı şirket vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez asıl/birleşen davada davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 151,80 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 954,90 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen asıl ve birleşen davada davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 24/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir