“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 02/12/2015 gün ve 2012/245 – 2015/275 sayılı kararı onayan Daire’nin 11/12/2017 gün ve 2016/5581 – 2017/7105 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirket adına tescilli ‘vefa” kelimesini havi çok sayıda markasının bulunduğunu, davalı şirketlerin “İbrahim Sedat Vefa” markasının 29. sınıfta “zeytin, zeytin ezmeleri”, 32. sınıfta “biralar, bira yapımında kullanılan preparadlar” bakımından tescilli olduğunu, davalıların “Vefa” kelimesini ön planda, büyük puntolarla kendilerine ait markanın tescilli olduğu mallar üzerinde değil, limon sosu, sirke, soslar, salata sosları, konserve sebze ve meyveler (salamura yaprak vs.) müvekkili şirket markalarının tescilli olduğu ürünler üzerinde kullandıklarını, davalıların marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunu, davalı şirketlerin tecavüz teşkil eden fiil ve işlemlerinin Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2012/21 D.İş dosyası tahtında tespit edildiğini ileri sürerek davalı fiillerinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, www.ipekgida.com.tr web sitesinde marka tecavüz teşkil eden içeriklerinin çıkarılmasına, mümkün değilse erişimin engellenmesine, 50.000.- TL maddi, 20.000.- TL manevi, 10.000.- TL de itibar tazminatına hükmedilmesine, davalı Vefalı Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanının terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, dava konusu markanın kiralama yöntemiyle kullanıldığını, kiralayan şirket ve onun ortaklarının ”VEFA” markası üzerinde asıl hak sahibi olduklarını, davacının ‘Vefa” kelimesi üzerinde tekel hakkı bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı Vefalı Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 20/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir