“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR
HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada stanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 22/02/2018 tarih ve 2017/564-2018/52 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı … vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; davalı … adına tescilli ve diğer davalıya verilen lisans ile kullandırılan 2006/02931 numaralı faydalı model belgesinin yenilik ve buluş basamağı ile sanayiye uygulanabilirlik unsurlarını taşımadığını ileri sürerek, 2006/02931 sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; müvekkili şirketin kurucusu ve ortağı olan davalı …’ın sıvı ve gaz maddelerinin deprem sırasında akışının kesilmesi ve güvenliğin sağlanması amaçlı bir ürünü uzun araştırma ve uğraşlar sonucunda geliştirdiğini, buluşunu 2006 yılında TPMK’ya başvurarak 2006/02931 no’lu faydalı model, 2006/07182 no’lu patent ve 2006/07551 nolu faydalı model belgeleri ile tescil ettirdiğini, bu belgelere istinaden de müvekkili şirkete lisans sözleşmesi ile kullanım hakkını devrettiğini, şirketin bu sayede ticari başarı yakaladığını, davacının ise bu ticari başarıdan haberdar şekilde, müvekkili şirketin ürünlerini bilmesine ve tanımasına rağmen kötü niyetli şekilde taklit ederek TPMK nezdinde 2009/01445 nolu patent, 2009/06846 no’lu patent ve 2012/00284 no’lu faydalı model belgelerini gerçek hak sahibi olmamasına rağmen aldığını, keyfiyetin İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2013/35 D.İş sayılı dosyası ile de tespit edildiğini, davacı tarafın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını, davacı tarafça mesnet gösterilen patent ve faydalı modellerin müvekkilinin tescilli faydalı modeli ile aynı sistemi içermediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre, davanın faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü istemi olması ve tescil malikinin davalı … olması karşısında diğer davalı şirket hakkındaki davanın husumetten reddinin gerektiği, bozma öncesinde alınan 30.03.2015 tarihli bilirkişi heyeti raporunda belirtildiği üzere davacı tarafından ileri sürülen Amerikan patent belgelerinin yenilik kırıcı vasıfta olmadığı, ancak dava konusu buluşu ilgilendiren gaz akış yönü ve orifis oluşturulması hususlarının belgenin tarifnamesinde yeterli açıklığın bulunmadığı, hatta bu noktadaki karmaşanın tenakuz noktasına vardığı, buna göre faydalı model belgesinin teknikte uzman bir kişinin buluşu uygulamaya koymasına imkan verecek açıklıkta olmadığını beyan ettikleri, dikkate alınarak; 551 sayılı KHK 129/b maddesine göre buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmaması halinde buluşun hükümsüz sayılmasına karar verileceğinin düzenlendiği gerekçesiyle, davalı … Ltd. Şti. aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine, davalı … hakkında açılan davanın kabulü ile adına tescilli 2006/02931 sayılı “Sismik harekette mekanik gaz kapama valfi” buluş başlıklı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve 551 sayılı KHK’nın 165/1.b maddesi gereğince davanın değerlendirilip karar verilmesi gerekirken aynı KHK’nın 129/1.b maddesine göre değerlendirme yapılması doğru olmamış ise de yapılan yanlışlığın sonuca etkili olmamasına göre davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı …’dan alınmasına, 20/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir