“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …(…) 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada …(…) 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/07/2014 gün ve 2012/148-2014/181 sayılı kararı onayan Daire’nin 21/12/2016 gün ve 2015/11873-2016/9752 sayılı kararı aleyhinde davacılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkilinin formoterol ve budesonid etkin maddesini kullanarak … isimli ilaç ürününü geliştirdiğini, bu ilaç ve etken maddeleri için verilmiş olan Yabancı Tıbbi Müstahzarlar … sahibi olduğunu, davalı yanın bu ruhsatlı ilacı referans göstererek ruhsat aldığını, ilaçlarının müvekkilinin ilgili patentlerine tecavüzünün kaçınılmaz ve kuvvetle muhtemel olduğunu, davalının … adlı jenerik ilacının müvekkil ilacı ile aynı/temelde benzer olduğunu ileri sürerek davalının müvekkiline ait … B, … B, … B ve …0 nolu patentlerine muhtemel ve/veya vaki patent tecavüzü ve haksız rekabet durumunun tespiti, men’i ve ref’i ile davalı yanın ürünlerinin müvekkilinin patentlerine tecavüz etmediğinin fiili ve kanuni tecavüz karinesinin aksi ispat edilinceye kadar üretim, satış, depolama, tanıtım ve geri ödeme listelerinin eklenmesinin önlenmesi hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın davacılar vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce gerekçesi düzeltilmek suretiyle onanmıştır.


Davacılar vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacılar vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 9,40 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 26/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

author-avatar

Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 18 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir